> Związek > Wydziały > Prawny > Regulamin

REGULAMIN
WYDZIAŁU ORGANIZACYJNO – PRAWNEGO
MAZOWIECKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ


§ 1


1.    Wydział Organizacyjno – Prawny jest komórką organizacyjną Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej powołaną w celu zapewnienia kompleksowej obsługi prawnej i zabezpieczenia prawnych interesów MZPN oraz prowadzenia działań sprzyjających kształtowaniu jednolitej polityki stosowania prawa powszechnego i związkowego w MZPN.
2.    Wydział podlega bezpośrednio Wiceprezesowi ds. Organizacyjnych.
3.    Do kompetencji Wydziału należy:
a)    świadczenie bieżącej pomocy prawnej na potrzeby organów MZPN i komórek organizacyjnych MZPN,
b)    udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych, konsultacje w zakresie stosowania prawa powszechnego i związkowego,
c)    opiniowanie pod względem prawnym materiałów stanowiących podstawę decyzji organów MZPN,
d)    opiniowanie pod względem prawnym projektów umów i innych świadczeń MZPN rodzących skutki prawne dla MZPN,
e)    uczestnictwo w negocjacjach prowadzonych przez MZPN w celu należytego zabezpieczenia interesu prawnego MZPN,
f)    współpraca z poszczególnymi komórkami organizacyjnymi MZPN w celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa powszechnego i związkowego,
g)    współpraca z organami jurysdykcyjnymi MZPN przy podejmowaniu decyzji w sprawach dużej wagi lub wywołujących poważne wątpliwości prawne,
h)    reprezentowanie MZPN przed organami wymiaru sprawiedliwości, organami administracji, organami do spraw sportu oraz przed związkami sportowymi w zakresie sportu piłki nożnej,
i)    współpraca z kancelariami prawnymi świadczącymi usługi prawne na rzecz MZPN,
j)    informowanie organów i komórek organizacyjnych MZPN o dostrzeżonych uchybieniach prawnych i nadzór nad usuwaniem ich skutków,
k)    opiniowanie projektów aktów normatywnych wydawanych przez MZPN oraz projektów aktów statutowych MZPN,
l)    uczestnictwo w naradach dotyczących tworzenia i zmian prawa związkowego i przepisów statutowych,
m)    przygotowywanie projektów jednolitej i powszechnie obowiązującej w MZPN wykładni wewnętrznych aktów normatywnych,
n)    wykładnia aktów prawa powszechnego oraz prawa związkowego.


§ 2


1.    W skład Wydziału wchodzą Przewodniczący Wydziału, Wiceprzewodniczący Wydziału, Sekretarz Wydziału i Członkowie Wydziału.
2.    Przewodniczącego Wydziału powołuje i odwołuje Zarząd Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej.
3.    Członków Wydziału, w liczbie niezbędnej do zapewnienia sprawnej pracy Wydziału, powołuje i odwołuje Prezydium Zarządu Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej na wniosek Przewodniczącego Wydziału.
4.    Członkowie Wydziału wybierają spośród siebie Wiceprzewodniczącego Wydziału i Sekretarza Wydziału.
5.    Kadencja Wydziału jest równa kadencji Zarządu MZPN z zastrzeżeniem ust. 6.
6.    Mandaty Przewodniczącego Wydziału i Członków Wydziału wygasają w przypadku ich ponownego niepowołania przez odpowiednio Zarząd nowej kadencji lub Prezydium Zarządu nowej kadencji.


§ 3


1.    Przewodniczący Wydziału kieruje jednoosobowo pracą Wydziału przy pomocy Wiceprzewodniczącego Wydziału. Przewodniczący Wydziału w szczególności:
a)    organizuje pracę Wydziału,
b)    reprezentuje Wydział na zewnątrz,
c)    zwołuje i prowadzi posiedzenia Wydziału,
d)    rozdziela pracę pomiędzy Członków Wydziału,
e)    odpowiada przed Zarządem MZPN za całokształt pracy Wydziału,
f)    składa Prezydium Zarządu sprawozdania z pracy Wydziału,
g)    składa Prezydium Zarządu wnioski o powołanie i odwołanie Członków Wydziału.
2.    Wiceprzewodniczący Wydziału kieruje pracą Wydziału w przypadku nieobecności Przewodniczącego Wydziału, oraz wspomaga Przewodniczącego w kierowaniu Wydziałem.
3.    Sekretarz Wydziału:
a)    czuwa nad tokiem i terminowością wykonywanych zadań w Wydziale,
b)    koordynuje prace związane z przygotowywaniem i opracowywaniem opinii prawnych i projektów aktów normatywnych,
c)    organizuje posiedzenia i inne spotkanie Wydziału,
d)    przygotowuje materiały na posiedzenia Wydziału oraz materiały niezbędne do pracy Wydziału,
e)    prowadzi księgę protokołów Wydziału,
f)    wykonuje inne zadania powierzone przez Przewodniczącego Wydziału,
g)    kontroluje wykonanie uchwał i zaleceń Wydziału oraz referuje je Wydziałowi,
h)    przygotowuje komunikaty zewnętrzne Wydziału.

 

§ 4


1.    Wydział realizuje swoje zadania na posiedzeniach Wydziału i poza posiedzeniami.
2.    Uchwały Wydziału są podejmowane na posiedzeniach Wydziału zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych niniejszym regulaminem. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Wydziału, a w jego nieobecności Wiceprzewodniczącego Wydziału.


§ 5


1.    Posiedzenia Wydziału odbywają się w siedzibie MZPN lub w innym miejscu wyznaczonym przez Przewodniczącego Wydziału w uzgodnieniu z Członkiem Prezydium Zarządu.
2.    Posiedzenia Wydziału odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
3.    Posiedzenia Wydziału zwołuje Przewodniczący Wydziału lub Wiceprzewodniczący Wydziału, z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu, Prezydium Zarządu, Prezesa lub Członka Prezydium Zarządu, lub Członka Wydziału.
4.    Posiedzenia mogą być zwoływane za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się, w tym za pomocą poczty elektronicznej.


§ 6


1.    Do ważności posiedzenia niezbędny jest udział w nim co najmniej połowy składu Wydziału, a w tym Przewodniczącego Wydziału lub Wiceprzewodniczącego Wydziału.
2.    Głosowanie nad uchwałami jest jawne.
3.    Głosowanie jest tajne na żądanie choćby jednego Członka Wydziału.
4.    Członkowie Wydziału mogą uczestniczyć w posiedzeniach Wydziału także przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
5.    Uchwały mogą być podejmowane poza posiedzeniem w trybie obiegowym. Uchwała nie może być podjęta w tym trybie jeśli choć jeden Członek Wydziału sprzeciwi się temu.


§ 7


1.    Posiedzenia Wydziału są protokołowane w formie pisemnej.
2.    Protokół posiedzenia sporządza protokolant wyznaczony każdorazowo spośród Członków Wydziału lub pracownik Biura MZPN.
3.    Protokół po jego sporządzeniu i odczytaniu jest podpisywany przez Przewodniczącego Wydziału lub Wiceprzewodniczącego Wydziału i Sekretarza Wydziału.
4.    Protokoły z posiedzeń Wydziału są przechowywane w księdze protokołów prowadzonej przez Sekretarza Wydziału i przechowywanej w siedzibie MZPN.
5.    O udostępnieniu protokołu osobie trzeciej decyduje Prezes lub Członek Zarządu MZPN, przy uwzględnieniu przepisów prawa powszechnego.
6.    Odpisy uchwał Wydziału podpisuje Przewodniczący Wydziału lub Wiceprzewodniczący.


§ 8


W posiedzeniu Wydziału mogą uczestniczyć Członkowie Zarządu oraz osoby zaproszone przez Wydział.

 

§ 9


1.    Wydział realizuje swoje zadania podejmując uchwały i wydając opinie prawne. Opinią prawną w rozumieniu niniejszego regulaminu jest opinia prawna, konsultacja prawna, interpretacja prawna, projekt umowy lub innego oświadczenia woli, projekt aktu normatywnego, inna decyzja będąca wyrazem stosowania, tworzenia lub wykładni prawa zarówno powszechnego jak i związkowego.
2.    Wydania opinii przez Wydział mogą żądać:
a)    Zarząd lub Prezydium Zarządu,
b)    Prezes MZPN lub Członek Prezydium Zarządu,
c)    Wydziały lub komisje w drodze uchwały,
d)    Przewodniczący Wydziału lub Wiceprzewodniczący Wydziału Organizacyjno – Prawnego.


§ 10


1.    Opinia prawna Wydziału może być wydana w następujących formach:
a)    opinia wydana przez cały Wydział w drodze uchwały, zdanie odrębne Członka Wydziału głosującego przeciwko uchwale wymaga w tym wypadku uzasadnienia na piśmie, które stanowi załącznik uchwały,
b)    opinia wydana przez wyznaczonego Członka lub Członków Wydziału,
c)    opinia prawna wydana przez Członka Wydziału w ramach wykonywania zawodu radcy prawnego lub adwokata.
2.    Każdemu Członkowi Wydziału przysługuje prawo wyrażenia zdania odrębnego, w formie pisemnej, do opinii prawnej, o której mowa w ust. 1 lit. b. Zdanie odrębne wymaga szczegółowego uzasadnienia.


§ 11


1.    Opinie prawne i stanowisko prawne Wydziału i poszczególnych jego Członków są wydawane i wyrażane w sposób niezależny, zgodnie z ich najlepszym stanem wiedzy i doświadczenia. Członkowie Wydziału są niezawiśli w zakresie wydawania przez siebie opinii prawnych i zajmowania stanowiska prawnego.
2.    Nikt nie może wydawać Wydziałowi, ani jego poszczególnym Członkom poleceń co do treści opinii prawnej lub stanowiska prawnego, ani w żaden sposób wywierać wpływu lub nacisku w celu uzyskania opinii lub stanowiska o określonej treści.
3.    Czyn naruszający zakazy z ust. 2 stanowi naruszenie dyscypliny związkowej obowiązującej w MZPN.

§ 12


1.    Wydział, ani jego Członkowie, nie może być arbitrem w rozstrzyganiu sporów pomiędzy organami oraz wydziałami i komisjami MZPN.
2.    Obowiązki Wydziału, ani jego poszczególnych Członków, nie mogą w jakikolwiek sposób kolidować z ich obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa powszechnego, ani zobowiązaniami osobistymi.
3.    W przypadku kolizji interesów, Członek Wydziału obowiązany jest do powstrzymania się od czynności w Wydziale oraz do zachowania w tajemnicy i niewykorzystywania posiadanych przez siebie wiadomości, jeżeli mogłoby to w jakikolwiek sposób naruszać interes MZPN lub osób trzecich.

 

§13


1.    Obsługę administracyjną, techniczną i organizacyjną Wydziału zapewniają Biuro MZPN i Sekretarz Wydziału przy pomocy Biura MZPN.
2.    Obieg dokumentów i ich archiwizacja odbywa się zgodnie z zasadami obiegu dokumentów obowiązującymi w MZPN.


§ 14


Wykładni niniejszego regulaminu dokonuje Zarząd MZPN.


§ 15


1.    Niniejszy regulamin został przyjęty Uchwałą Zarządu MZPN z dnia 30 lipca 2012 roku i obowiązuje od dnia jej podjęcia.
2.    Wydziałowi przysługuje prawo zgłaszania wniosków o dokonywanie zmian regulaminu, jako też o uchwalenie nowego regulaminu.

Tabele - sezon 2016/2017
WYNIKI KADR Mazowsza  Jesień 2015
Mazowiecki
Związek
Piłki Nożnej
Adres: ul Puławska 111 A lok. 50
02-707 Warszawa
Telefon: 22 827-58-74
22 827-40-68
Faks: 22 827-49-79
E-mail: mazowiecki@zpn.pl
E-mail: marketing@mzpn.pl
    Rzecznik Prasowy   tel: 600-956-156
E-mail: jacek.sowa@mzpn.pl
Partner Techniczny:
Partnerzy:
Chcesz żeby znalazło się tu Twoje logo? Skontaktuj się z nami.
Odsłony: 14689191
Odwiedziny: 3423133
Statystyki prowadzone są od 10.01.2013 roku.
Copyright © 2012 - 2017 Mazowiecki Związek Piłki Nożnej. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Łukasz Ciupek (lukasz.ciupek@gmail.com) 3razyW.