> Związek > Wydziały > Dyscypliny > Regulamin

REGULAMIN

WYDZIAŁU DYSCYPLINY

MAZOWIECKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

§1

 1. Regulamin  Dyscyplinarny MZPN zwany dalej „regulaminem" stosuje się wobec członków władz, klubów zrzeszonych w Mazowieckim ZPN zwanym dalej „MZPN" oraz wobec zawodników, trenerów, sędziów, obserwatorów, delegatów i menadżerów ds. piłkarzy, jak również działaczy sportowych tych klubów i innych organizacji będących w strukturach MZPN.
 2. Podmioty wymienione w ust. 1 ponoszą odpowiedzialność za popełnione przewinienia dyscyplinarne na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 3. Kluby, zawodnicy, trenerzy i sędziowie, obserwatorzy, delegaci, menadżerowie ds. piłkarzy i działacze są zobowiązani do postępowania zgodnego z zasadami lojalności i sportowego zachowania.
 4. Kluby ponoszą odpowiedzialność za zachowanie swoich zawodników, działaczy, kibiców oraz innych osób pełniących funkcje podczas meczu na zlecenie klubu lub MZPN (organu prowadzącego rozgrywki).
 5. Przewinieniem dyscyplinarnym jest nieprzestrzeganie statutu, uchwał, zarządzeń,
  regulaminów, wytycznych oraz orzeczeń organów jurysdykcyjnych i dyscyplinarnych PZPN i MZPN, a  także innych przepisów nadrzędnych władz sportowych i administracyjnych oraz przepisów gry w piłkę nożną.
 6. Odpowiedzialność dyscyplinarna na zasadach określonych w niniejszym regulaminie nie wyklucza odpowiedzialności przed innymi pozasportowymi organami.

§2

 1. Za popełnione przewinienia dyscyplinarne wymierza się kary dyscyplinarne. Za jedno przewinienie dyscyplinarne wymierza się jedną karę zasadniczą.
 2. W razie popełnienia kilku przewinień dyscyplinarnych jednocześnie wymierza się jedną karę łączną,stanowiącą karę zasadniczą, która winna uwzględniać wszystkie przewinienia.

§3

Do orzekania w sprawach przewinień dyscyplinarnych uprawnione są następujące organy:

 1. Komisja Odwoławcza MZPN
 2. Wydział Dyscypliny MZPN z zastrzeżeniem § 12 pkt. 2 ust. 2 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN.
 3. Wydział Dyscypliny OZPN.
 4. Zarząd klubu, z zastrzeżeniem art. 27 Uchwały nr 11/12 z dnia 19 maja 2002 roku - „Zasady regulujące stosunki pomiędzy klubem sportowym a zawodnikiem profesjonalnym" wraz z późniejszymi zmianami.

§4

Prawo składania do organów dyscyplinarnych wniosków o wszczęcie postępowania w stosunku do naruszających przepisy związkowe mają wydziały, komisje, kolegia i zespoły MZPN oraz Okręgowych Związków Piłki Nożnej, władze klubów, zawodnicy, trenerzy, sędziowie, rzecznik ochrony prawa związkowego oraz działacze sportowi organizacji będących w strukturach MZPN. Postępowanie dyscyplinarne może być również wszczęte z urzędu.

§5

 1. Wydział Dyscypliny zwany dalej „WD" jest organem jurysdykcyjnym MZPN działającym zgodnie z niniejszym regulaminem na obszarze województwa mazowieckiego.
 2. Przewodniczącego i członków WD na wniosek przewodniczącego powołuje i odwołuje Zarząd MZPN.
 3. WD składa się z 8-11 członków, w tym przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
 4. WD może powoływać zespoły robocze jakie uzna za stosowne dla zapewnienia swojej działalności.
 5. WD współdziała z poszczególnym Wydziałami, Komisjami i Radami MZPN, szczególnie w zakresie dyscypliny.
 6. Kadencja WD równa jest kadencji Zarządu MZPN.

 

§6

WD MZPN działa w oparciu o:

 1. Statut, uchwały, zarządzenia, wytyczne i postanowienia Polskiego Związku Piłki Nożnej.
 2. Statut, uchwały, zarządzenia, wytyczne i postanowienia Mazowieckiego ZPN.
 3. Regulamin Dyscyplinarny PZPN.
 4. Regulamin rozgrywek MZPN.
 5. Przepisy gry w piłkę nożną.

§7

Postępowanie dyscyplinarne w sprawach należących do właściwości organów dyscyplinarnych toczy się według postanowień niniejszego regulaminu.

§8

 1. W postępowaniu dyscyplinarnym obowiązuje zasada dwuinstancyjności.
 2. Od orzeczeń wydanych w pierwszej instancji przysługuje prawo odwołania do organu drugiej instancji.
 3. Protesty i odwołania dotyczące  organizacji  i przebiegu oraz dyscypliny zawodów prowadzonych przez MZPN mogą być wnoszone do WD jako pierwszej instancji.

§9

Wydział Dyscypliny Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej może:

 1. wszcząć postępowanie dyscyplinarne,
 2. odmówić wszczęcia postępowania,
 3. umorzyć postępowanie dyscyplinarne.
 4. zawiesić postępowanie,
 5. odstąpić od wymierzenia kary,
 6. wymierzyć karę dyscyplinarną.

§10

 1. Postępowanie dyscyplinarne wszczyna się niezwłocznie  po uzyskaniu materiałów uzasadniających podejrzenie popełnienia przewinienia dyscyplinarnego, przy czym może być ono poprzedzone postępowaniem wyjaśniającym.
 2. Przewodniczący ustala termin posiedzenia, zawiadamia zainteresowane strony o przysługującym im prawie udziału w posiedzeniu. Przewodniczący może zawiadomić o posiedzeniu i zezwolić na udział w nim także inne osoby.
 3. Jeżeli strona jest powiadomiona o terminie posiedzenia, jej nieobecność nie stoi na przeszkodzie w rozpoznaniu sprawy i wydaniu orzeczenia.
 4. Orzeczenie o środkach zapobiegawczych może nastąpić na posiedzeniu niejawnym.
 5. Posiedzenia Wydziału są jawne dla obu stron. O niejawności posiedzenia decyduje przewodniczący. W szczególnych przypadkach Wydział Dyscypliny może podjąć decyzję o przeprowadzeniu całości lub części postępowania dowodowego bez obecności i powiadamiania stron.
 6. W trakcie postępowania strony mają prawo do złożenia wyjaśnień. Mogą też składać wnioski.
 7. Każda ze stron uprawniona jest do złożenia oświadczenia co do twierdzeń strony przeciwnej dotyczących okoliczności faktycznych.
 8. Orzeczenie  może  być  wydane  w oparciu  o  raport sędziego głównego, asystenta, obserwatora i delegatów na mecz, jak również na podstawie innych dokumentów.
 9. Przewodniczący zamyka postępowanie, gdy uzna sprawę za dostatecznie wyjaśnioną.
 10. Po zamknięciu posiedzenia członkowie Wydziału odbywają niejawną naradę, po czym wydają orzeczenie.
 11. Orzeczenie zapada zwykłą większością głosów. Żaden z członków nie może wstrzymać się od głosu.
 12. Członkowie Wydziału zobowiązani są do zachowania tajemnicy narady.
 13. Jeżeli członek Wydziału jest zainteresowany w sprawie, nie bierze udziału w orzeczeniu o karze.
 14. Po zakończeniu postępowania członkowie Wydziału wydają orzeczenie dyscyplinarne, które ogłaszają, a następnie doręcza sieje wraz z uzasadnieniem - sporządzonym w ciągu 7 dni od ogłoszenia- obwinionemu, pouczając go o sposobie i terminie odwołania. Orzeczeń co do kar określonych w § 6 ust. 1, 3 i 4 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN, wynikających z tzw. „automatu" - nie uzasadnia się.
 15. W wyjątkowej sytuacji, z uwagi na zawiłość sprawy, członkowie Wydziału mogą odroczyć ogłoszenie orzeczenia.
 16. W szczególnych przypadkach członkowie Wydziału mogą nadać orzeczeniu rygor natychmiastowej wykonalności.

§11

Obsługę techniczno-organizacyjną Wydziału zapewnia Biuro Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej.

§12

Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej.

§13

Niniejszy Regulamin został przyjęty Uchwałą Zarządu Mazowieckiego ZPN w dniu 30 lipca 2012 roku i obowiązuje od dnia jej podjęcia.

Tabele - sezon 2016/2017
WYNIKI KADR Mazowsza Jesień 2015
Mazowiecki
Związek
Piłki Nożnej
Adres: ul Puławska 111 A lok. 50
02-707 Warszawa
Telefon: 22 827-58-74
22 827-40-68
Faks: 22 827-49-79
E-mail: mazowiecki@zpn.pl
E-mail: marketing@mzpn.pl
    Rzecznik Prasowy   tel: 600-956-156
E-mail: jacek.sowa@mzpn.pl
Partner Techniczny:
Partnerzy:
Chcesz żeby znalazło się tu Twoje logo? Skontaktuj się z nami.
Odsłony: 15450619
Odwiedziny: 3601123
Statystyki prowadzone są od 10.01.2013 roku.
Copyright © 2012 - 2017 Mazowiecki Związek Piłki Nożnej. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Łukasz Ciupek (lukasz.ciupek@gmail.com) 3razyW.