Doradca Prezesa MZPN ds. równego traktowania i praw człowieka

Misja

Misją doradcy Prezesa MZPN ds. równego traktowania i praw człowieka jest wspieranie Prezesa i Zarządu MZPN w realizacji celów i zadań statutowych w sposób wolny od jakichkolwiek aktów nietolerancji, uprzedzeń i dyskryminacji oraz innych form naruszeń praw i wolności człowieka.

Zadania doradcy

 1. Promowanie wśród członków MZPN oraz społeczeństwa rozwoju i upowszechnianie kultury fizycznej  oraz sportu, popoluaryzacji piłki nożnej w sposób wolny od dyskryminacji i przy pełnym poszanowaniu praw i wolności człowieka.
 2. Podejmowanie działań na rzecz organizacji szkoleń i wypoczynku dzieci w warunkach wolnych od wolnych dyskryminacji i przy pełnym poszanowaniu praw i wolności człowieka.
 3. Podejmowanie działań na rzecz ochrony i promocji zdrowia w sposób wolny od dyskryminacji i przy pełnym poszanowaniu praw i wolności człowieka.
 4. Podejmowanie działań zmierzających do rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania w sposób wolny od dyskryminacji i przy pełnym poszanowaniu praw i wolności człowieka.
 5. Promocja praw człowieka poprzez inspirowanie i budowanie świadomości w zakresie działalności charytatywnej i dobroczynnej prowadzonej przez MZPN.
 6. Promocja praw człowieka poprzez podnoszenie świadomości w obszarze wzmacniania działalności MZPN na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym wspieranie działań na rzecz integracji z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną oraz rozwijanie współpracy między organizacjami sportowymi zrzeszającymi niepełnosprawnych sportowców.
 7. Promocja zachowań tolerancyjnych podczas imprez o charakterze sportowym.
 8. Wspieranie Zarządu przy opracowaniu programu rozwoju piłkarstwa w województwie z uwzględnieniem problematyki dyskryminacji i praw człowieka.
 9. Dbałość o organizowanie systemu rozgrywek mistrzowskich i pucharowych w województwie we wszystkich kategoriach wiekowych oraz z zapewnieniem udziału uczestników bez względu na płeć, rasę narodowość, pochodzenie etniczne oraz inne przesłanki mogące mieć wpływ na dyskryminację uczestników.
 10. Pomoc w opracowywaniu i organizacji szkolenia oraz doskonalenia wiedzy sportowej trenerów, instruktorów, sędziów, menedżerów piłkarskich, zawodników, działaczy, członków MZPN o aspekty równego traktowania i praw człowieka.
 11. Współpraca z innymi podmiotami działającymi na rzecz równego traktowania i ochrony praw człowieka, zarówno w sporcie, jak też innych dziedzinach życia społecznego.
 12. Współpraca z osobą odpowiedzialną za politykę medialną oraz wydawanie komunikatów w MZPN.

Sprawozdawczość

Doradca ze swojej działalności składa roczne sprawozdanie z działalności Prezesowi Zarządu MZPN do dnia 15 marca każdego roku następnego. Sprawozdanie może mieć charakter pisemny lub ustny.

Treść Uchwały nr 86/Z/2021 Zarządu MZPN z dnia 22.11.2021