22 lipca 2019
Delegatury Radom

INFORMACJE I PRZYPOMNIENIA DELEGATURY W RADOMIU PRZED SEZONEM 2019/2020

INFORMACJE I PRZYPOMNIENIA DELEGATURY MAZOWIECKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ W RADOMIU
PRZED RUNDĄ JESIENNĄ SEZONU 2019/2020
1.    Rozgrywki piłkarskie w sezonie 2019/20 będą prowadzone przez Delegaturę Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej w Radomiu zgodnie z Regulaminem Rozgrywek Mazowieckiego ZPN na sezon 2019/20
2.    Terminarze wszystkich rozgrywek ligowych zamieszczone są na stronie www.mzpn.pl oraz dla każdego klubu na indywidualnej stronie klubu w systemie EXTRANET.
3.    Aktualne adresy klubów zamieszczone są na stronie: www.rozpn.pl
4.    Rozgrywki we wszystkich klasach rozgrywkowych będą prowadzone w oparciu o system EXTRANET.
5.    Informujemy, że zgodnie z Regulaminem Rozgrywek MZPN na sezon 2019/20 – na podstawie terminarza kluby pełniące rolę gospodarza zawodów zobowiązane są ustalić konkretne daty, godziny i miejsca rozpoczęcia każdego meczu i wprowadzić do systemu EXTRANET w terminie nie krótszym niż 14 dni przed planowanym terminem. W tym przypadku przyjmuje się, że opublikowanie terminarza w systemie EXTRANET jest obowiązujące. Instrukcja procesu zmiany terminu meczu w module klubowym systemu EXTRANET do pobrania na stronie: www.rozpn.pl
Dla wszystkich klas rozgrywkowych dniami rozgrywania meczów jest sobota, niedziela oraz środa (w tych klasach rozgrywkowych, w których wynika to z terminarza rozgrywek).
6.    Klub będący gospodarzem zawodów ma prawo nie później niż na 14 dni przed wcześniej wyznaczonym terminem (liczy się data logowania w systemie EXTRANET lub wpływu pisma do KRiE w przypadku awarii systemu) zmienić datę zawodów bez zgody przeciwnika z obowiązkiem jego powiadomienia (poprzez system EXTRANET lub na piśmie w przypadku awarii systemu). Zmiana ta może dotyczyć tylko tego samego terminu rozgrywkowego.
7.    Terminy zawodów mogą być zmienione przez Wydział Rozgrywek i Ewidencji ROZPN na prośbę jednego z klubów. Klub zwracający się o zmianę terminu obowiązany jest wskazać przyczynę, zaproponować nowy termin i godzinę rozegrania zawodów oraz uzyskać akceptację drużyny przeciwnej w systemie EXTRANET (lub zgodę na piśmie w przypadku awarii systemu). Wystąpienia o zmianę terminu bez zgody przeciwnika – nie będą rozpatrywane. W przypadku zmiany daty lub godziny spotkania w terminie krótszym niż 14 dni przed meczem klub wnioskujący zobowiązany jest do wniesienia opłaty na konto organu prowadzącego rozgrywki w wysokości:
a.    IV liga        –    100 zł
b.    LO, Kl A, Kl B    –    80 zł
c.    Pozostałe klasy    –    50 zł
W przypadku zmiany terminu meczu na trzy dni bądź mniej przed planowaną kolejką kwota opłaty wymienionej powyżej ulega podwojeniu.
8.    W przypadku złożenia w systemie EXTRANET propozycji zmiany terminu meczu zgodnie z pkt 7 drużyna przeciwna jest zobowiązana do udzielenia odpowiedzi w ciągu 24 godzin.
9.    Wszyscy zawodnicy uczestniczący w rozgrywkach prowadzonych przez Delegaturę MZPN w Radomiu muszą być zarejestrowani w systemie EXTRANET i posiadać ważne zaświadczenia lekarskie. Formularze rejestracyjne zawodników zobowiązane są wypełniać kluby w systemie EXTRANET.
10.    Zawodnik musi być uprawniony do gry we wszystkich klasach rozgrywkowych danego klubu, w których będzie występował.
11.    Uprawnienia zawodników należy dokonywać za pośrednictwem systemu EXTRANET. UWAGA ! Do wniosku w systemie EXTRANET o uprawnienie zawodnika w należy obowiązkowo dołączyć skan deklaracji amatora każdego zawodnika. Obowiązek ten dotyczy wszystkich zawodników we wszystkich klasach rozgrywkowych.
12.    Zmiany przynależności klubowej zawodników należy dokonywać poprzez system EXTRANET (instrukcja w zakładce „do pobrania” na stronie www.rozpn.pl). W przypadku zmiany przynależności klubowej należy dołączyć następujące dokumenty:
a.    Umowę transferową – w przypadku zawodnika związanego z klubem odstępującym umową lub kontraktem
b.    Oświadczenie macierzystego klubu o niepodpisaniu przez zawodnika deklaracji amatora – w przypadku zawodnika amatora, który nie podpisał deklaracji amatora na dany sezon
c.    Oświadczenie zawodnika – jeżeli zawodnik nie grał przez ostatnie 12 miesięcy
d.    Wyrejestrowanie z macierzystego Związku lub Okręgu (w przypadku zawodników grających poza Mazowieckim OZPN)
e.    Podanie zawodnika o przyjęcie do klubu lub deklarację gry amatora (opieczętowana przez klub, podpisana przez zawodnika, a w przypadku osób niepełnoletnich podpisana również przez rodzica lub opiekuna prawnego).
f.    Dowód uregulowania opłat regulaminowych na rzecz Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej w Warszawie z tytułu zmiany przynależności klubowej zawodnika
Wymienione wyżej dokumenty należy dodać jako załączniki w systemie EXTRANET.
13.    Okno transferowe dla zawodników powyżej 16 roku życia otwarte jest do 2.09.2019 roku, a w przypadku zawodników do 16 roku życia do 30.09.2019 roku.
14.    Kluby biorące udział w rozgrywkach Pucharu Polski na szczeblu radomskim muszą uprawnić zawodników do rozgrywek na sezon 2019/20 przed pierwszą rundą pucharową.
15.    We wszystkich klasach rozgrywkowych kluby zobowiązane są do wypełniania w systemie EXTRANET składów w protokole z wyszczególnieniem nazwisk i imion, dat urodzenia i numerów na koszulkach wszystkich zawodników oraz nazwisk i imion osób uprawnionych wraz z ich funkcjami.
16.    Trenerzy prowadzący drużyny w rozgrywkach musza posiadać aktualne licencje trenerskie uprawniające do prowadzenia zespołu w danej klasie rozgrywkowej.
17.    W rozgrywkach seniorów kluby mogą przed rozpoczęciem rozgrywek w danej klasie wpłacić zaliczkę na poczet żółtych kartek. Zaliczka wpłacana jest na cały sezon i wynosi:
a.    Liga Okręgowa    –    700 zł
b.    Klasa A        –    400 zł
c.    Klasa B        –    200 zł
Zaliczkę należy wpłacić na konto Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej w Warszawie przed rozpoczęciem rozgrywek.
18.    Kluby, które zgłosiły akces do programu rozliczania ekwiwalentów sędziowskich zostaną powiadomione drogą elektroniczną o wysokości zaliczki na poczet ekwiwalentów sędziowskich w rundzie jesiennej sezonu 2019/20 w rozgrywkach prowadzonych przez Delegaturę Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej w Radomiu. Wyliczoną kwotę należy wpłacić na konto Radomskiego OZPN najpóźniej do dnia 7.08.2019 roku. Kluby, które nie dokonają wpłaty zaliczki w wyznaczonym terminie nie zostaną uwzględnione w programie rozliczania ekwiwalentów sędziowskich i w rundzie jesiennej sezonu 2019/20 będą rozliczały delegacje sędziowskie według Regulaminu Rozgrywek MZPN. Klubom, które biorą udział w rozgrywkach Pucharu Polski, zostanie doliczona kwota z tytułu ekwiwalentu sędziowskiego za udział w tych rozgrywkach wg następujących zasad: kluby IV ligi i klasy B – jak za 1 rozegrany mecz, klubom klasy O i klasy A – jak za 2 rozegrane mecze (dotyczy klubów, które zgłosiły chęć uczestnictwa w programie).
19.    Zasady awansów i spadków wszystkich klas rozgrywkowych prowadzonych przez Mazowiecki Związek Piłki Nożnej Delegatura w Radomiu zostaną opublikowane na stronie internetowej Mazowieckiego ZPN: www.mzpn.pl w zakładce „ROZGRYWKI – REGULAMINY” po ich zatwierdzeniu Uchwałą Zarządu Mazowieckiego ZPN.
20.    UWAGA!
Od sezonu 2019/2020 wszystkie opłaty regulaminowe (z wyjątkiem ekwiwalentów sędziowskich) należy wpłacać na konto Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej w Warszawie.
Bank: PKO Bank Polski, XV O/O – PKO Warszawa
Nr konta: 09 1020 1156 0000 7102 0058 4136