14 września 2023

Oferta pracy – Sekretarz MZPN

Mazowiecki Związek Piłki Nożnej poszukuje osoby na stanowisko Sekretarza MZPN.

Miejsce pracy: Warszawa

INFORMACJE O ORGANIZACJI:
Mazowiecki Związek Piłki Nożnej (MZPN) jest jednym z 16 wojewódzkich związków piłki nożnej w Polsce i jednocześnie jednym z największych – w MZPN zrzeszonych jest ponad 570 klubów z całego województwa mazowieckiego, które każdego tygodnia rywalizują ze sobą w ramach kilkudziesięciu lig organizowanych i zarządzanych przez MZPN. MZPN angażuje się w rozwój, promocję i podnoszenie poziomu piłki nożnej w całym woj. mazowieckim.

PODSTAWOWE FUNKCJE:

 • Cel pracy:Planowanie, kierowanie i prowadzenie działań MZPN w ramach wypełniania swojej misji promowania, wspierania i rozwijania gry w piłkę nożną w całym regionie woj. mazowieckiego.

 

 • Bezpośredni przełożony:
  Prezes Zarządu MZPN
 • Bezpośrednie raportowanie:
  Prezes Zarządu MZPN, Prezydium, Dyrektor Biura (we współpracy)
 • Główne obowiązki:- Wprowadzanie, rozwijanie, przeglądanie, aktualizacja i wdrażanie strategii mających na celu promocję i rozwój piłki nożnej na Mazowszu
  – Opracowywanie i rozwijanie strategii operacyjnej, przedstawianie planów i propozycji Zarządowi w celu podjęcia decyzji
  – Zapewnienie MZPN kierunku i przywództwa w celu osiągnięcia celów komercyjnych zgodnie z ustaleniami z Zarządem i Prezesem, w tym wzrostem istniejących strumieni dochodów, a także identyfikowaniem i wykorzystywaniem nowych strumieni dochodów (m.in. pozyskiwanie sponsorów i partnerów dla MZPN)
  – Kierowanie pracami zespołów pracowników i współpracowników MZPN w celu zapewnienia wydajnego i skutecznego zarządzania wszystkimi operacjami, w tym organizowaniem imprez sportowych i innych wydarzeń
  – Motywowanie i inspirowanie personelu, tworzenie kultury organizacyjnej
  – Zarządzanie przyznanym budżetem marketingowym, monitorowanie i kontrolowanie kosztów zgodnie z celami wyznaczonymi przez Zarząd i Prezesa
  – Zapewnienie, że MZPN posiada dobrze przemyślaną strategię komunikacyjną oraz nadzorowanie i kierowanie jej skuteczną realizacją
  – Utrzymywanie i rozwijanie relacji z PZPN i innymi związkami oraz podmiotami
  – Utrzymywanie i rozwój wszystkich aspektów mediów w celu podkreślenia pracy MZPN, inicjowanie pozytywnych działań PR
  – Kierowanie i rozwijanie dużych projektów mających na celu podniesienie rangi piłki nożnej na Mazowszu
  – Wspieranie Zarządu i Prezesa w zapewnieniu, że MZPN spełnia i promuje najwyższe standardy ładu korporacyjnego i przejrzystości
  – Wykonywanie innych obowiązków i odpowiedzialności zgodnie z instrukcjami Zarządu i Prezesa

 

KONKRETNA WIEDZA, UMIEJĘTNOŚCI I MOŻLIWOŚCI:

 • Kandydat/ka musi posiadać następującą wiedzę, umiejętności i zdolności:
  – Wybrany/a kandydat/ka musi posiadać udokumentowane doświadczenie w pracy w średniej lub dużej organizacji
  – W idealnym przypadku kandydat będzie miał minimum 5-letnie doświadczenie we współprowadzeniu działu lub całej firmy / klubu lub innej organizacji i doświadczenie potrzebne do podjęcia tej roli
  – Oczekuje się, że osoba ta musi posiadać zrozumienie i empatię w stosunku do piłki nożnej jako sportu i biznesu
  – Musi wykazać się dowodami powodzenia w pośredniczeniu w relacjach roboczych opartych na współpracy z szeregiem interesariuszy z całej branży – będą miały one kluczowe znaczenie
  – Dobrze rozwinięte umiejętności przywódcze i zarządcze oraz doświadczenie w tworzeniu kultury wydajności
  – Osoba powinna udowodnić, że udało się jej tworzyć zespoły, które realizują założone cele
  – Kandydat/ka powinien posiadać umiejętność prawidłowego zarządzania finansami i negocjacji umów
  – Oczekuje się umiejętnego zarządzania zmianami organizacyjnymi
  – Mile widziane znaczące osiągnięcia komercyjne
  – Jako znana publiczna twarz gry w całym regionie, kandydat powinien posiadać także umiejętności i doświadczenie w zarządzaniu relacjami z mediami
  – Osoba ta powinna być lider wszechstronnym i przekonującym, potrafiącym wzbudzić zainteresowanie, posiadającym dynamiczną osobowość
  – Praktyczny styl charakteryzujący się znaczną wiarygodnością i autorytetem
  – Osoba ta musi wykazywać dojrzałość w zakresie stylu prezentacji i zachowania
  – Konieczne są dobre umiejętności zarządzania ludźmi i budowania zespołu
  – Wysoka energia, zapał i entuzjazm oraz umiejętność ustalania priorytetów i równoważenia sprzecznych wymagań
  – Odporny, cierpliwy i dyplomatyczny, z powagą i prezencją, lider dający przykładZe względu na cykliczny charakter branży sportowej, pracownik może być zobowiązany do pracy według zróżnicowanego harmonogramu, w tym wieczorów gier, w celu odzwierciedlenia potrzeb biznesowych firmy. Proszę mieć na uwadze, że z opisu stanowiska w żaden sposób nie wynika, że wymienione tutaj obowiązki są jedynymi.
 • Kandydat powinien posiadać minimum 5 lat doświadczenia w zarządzaniu zespołem lub organizacją sportową; Potrafić zarządzać projektami; Rozumieć biznes sportowy i jego potrzeby oraz realia lokalnych klubów Mazowsza; Znać język angielski przynajmniej na poziomie komunikatywnym (B2) w mowie i piśmie;

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

 

 1. Marketing i komunikacja oraz budowanie marki MZPN (Komisja Marketingu i Promocji, Komisja Mediów)
 • współpraca w zakresie prac Komisji (pisma, listy, zestawienia, protokoły)
 • prowadzenie działań i kierowanie pracami w zakresie organizacji wydarzeń MZPN
 • kreowanie marki MZPN i dbanie o jego wizerunek
 • tworzenie procesów
 • przygotowanie strategii komunikacji i marketingu dla MZPN
 • analiza danych
 • zarządzanie projektami
 1. Sponsorzy i Partnerzy
 • przygotowanie / odświeżanie ofert sponsorskich i pakietyzacja świadczeń na linii MZPN-Sponsor
 • pozyskiwanie nowych partnerów MZPN
 • budowanie dobrych relacji z biznesem
 • przygotowanie i realizacja Strategii Komercyjnej MZPN w perspektywie rozwoju związku w kolejnych miesiącach i latach
 • pilnowanie realizacji świadczeń sponsorskich i poszukiwanie wspólnych idei możliwych nowych działań ze sponsorami
 • stworzenie/rozwijanie bazy kontaktów i stopniowe budowanie i utrzymanie relacji oraz stałego kontaktu z klubami i partnerami
 1. Komisja ds. organizacji i współorganizacji wydarzeń sportowych
 • Przygotowywanie materiałów na posiedzenia Komisji;
 • Przygotowywanie i koordynacja wydarzeń sportowych organizowanych przez MZPN;
 1. ZARZĄD MAZOWIECKIEGO ZPN
 • Przygotowywanie dokumentów i materiałów wnikających z planu pracy Zarządu oraz przesyłanie ich do członków Zarządu;
 • Przygotowywanie projektów Uchwał Zarządu zleconych przez Prezesa Mazowieckiego ZPN i ich ewidencjonowanie oraz przekazywanie do wiadomości zainteresowanym;
 • Prowadzenie dokumentacji Zarządu Mazowieckiego ZPN.
 • Inne zadania zlecone przez Prezesa i Prezydium MZPN

CO OFERUJEMY?
• Łączenie pasji z pracą w jednym z największych regionalnych związków piłki nożnej w Polsce;
• Zdobywanie doświadczenia we współpracy z ponad 570 klubami z całego Mazowsza oraz kilkudziesięcioma Partnerami i Sponsorami MZPN;

• Wykonywanie zadań przy okazji wielu wydarzeń organizowanych przez MZPN oraz na zlecenie kilkunastu Komisji MZPN i Zarządu MZPN

 

 

CV zawierające zgodę RODO prosimy przesyłać na adres: mazowiecki@zpn.pl do dnia 23.09.2023 r.
Kandydat/ka powinna mieć możliwość rozpocząć pracę od 1.10.2023 r.

KLAUZULA INFORMACYJNA ART. 13 RODO

Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Mazowiecki Związek Piłki Nożnej (PZPN) z siedzibą przy ul. Puławskiej 111A/50, 02-707 Warszawa. Ponadto, informujemy, że:

1) Pani/Pana dane osobowe na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) będą przetwarzane przez MZPN w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji, oraz w celu realizacji przyszłych rekrutacji, o ile wyrażona zgoda tego także dotyczy lub do czasu wycofania zgody.

2) Pani/Pana dane osobowe aplikacyjne będą przetwarzane do momentu zatrudnienia lub w okresie do 2 lat od momentu zakończenia procesu rekrutacji dla potrzeb związanych z przyszłymi rekrutacjami prowadzonymi przez MZPN, jeśli ich przetwarzanie nastąpiło na
podstawie stosownej, wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit a) RODO).

3) Pani/Pana dane osobowe mogą zostać powierzone do przetwarzania podmiotom i osobom wspierającym MZPN w przeprowadzeniu oraz rozstrzygnięciu procesu rekrutacji, w tym poprzez systemy informatyczne dedykowane do kontaktu, naboru oraz przechowywania dokumentów aplikacyjnych kandydatki/ta.

4) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do cofnięcia zgody.

5) Posiada Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6) Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.