27 lutego 2018
Komisja gier

T E R M I N Y Z A W O D Ó W !!!

Przypominamy w związku ze zbliżającym się rozpoczęciem rundy wiosennej obecnego sezonu, że zgodnie z § 14 ust. 3 Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich MZPN, kluby pełniące rolę gospodarza zawodów zobowiązane są ustalić konkretne daty, godziny i miejsca rozpoczęcia zawodów w całej rundzie i wprowadzić do systemu Extranet w terminie nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem rundy rozgrywkowej.

Ponadto informujemy, że niedotrzymanie terminu, wynikającego z powyższego paragrafu, skutkować będzie nałożeniem opłaty regulaminowej, wynikającej z § 14 ust. 4 Regulaminu Rozgrywek MZPN.