17 maja 2017
Komisja licencji trenerskich

Trenerzy – składamy wnioski o licencje na nowy sezon

 

W nawiązaniu do Uchwały nr IV/63 z dnia 20 kwietnia 2017r. Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  oraz § 11 pkt. 1 Regulaminu Rozgrywek Mazowieckiego ZPN przypomina  się o obowiązku posiadania przez trenerów licencji do prowadzenia zespołów w rozgrywkach piłki nożnej. Prosimy trenerów, którzy:

  • zamierzają podjąć pracę na stanowisku trenera
  • posiadają licencje trenerską, której ważność się skończyła lub kończy 30.06.2017r

o aplikację wniosku o jej przyznanie lub przedłużenie wraz z wymaganymi dokumentami elektronicznie poprzez portal pzpn24.pl .

Trenerzy muszą być zalogowani na portalu pzpn24.pl –  link do filmu instruktażowego: https://www.youtube.com/watch?v=LiatNyoXEDQ .

Następnie po zalogowaniu się na swoje konto wybieramy zakładkę: wydarzenia/kursy, licencje i komisje. W okienku – filtry – wybieramy Mazowiecki ZPN oraz Licencję trenerskie (zgodnie z załączonym obrazem).

pzpn24

Po otrzymaniu informacji o przyznaniu licencji trenerzy wnoszą opłatę na konto Mazowieckiego ZPN w terminie 7 dni zgodną z Uchwałą Zarządu PZPN – kwoty przy licencjach przyznanych z ważnością do 31.12.2019:

  • Licencja „PZPN A” / „UEFA B”                          – 250 zł.
  • Licencja „PZPN B” / Grassroots C {UEFA C}    – 125 zł.

Trenerzy starający się o przedłużenie licencji winni załączyć do wniosku:  dyplom trenerski, zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (ważność 180 dni od daty wystawienia), oświadczenie antykorupcyjne (generowane przez system pzpn24),  skanycertyfikatów z udziału w konferencjach szkoleniowych organizowanych przez PZPN i ZPN – y  w okresie posiadania licencji (minimum 5 h rocznie).

Wnioski aplikowane po 30 czerwca 2017r  będą potraktowane jako złożone w terminie nadzwyczajnym, co wiąże się z opłatami wynikającymi z § 19 Uchwały nr VI/63 z dnia 20 kwietnia 2017r. Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Wnioski niekompletne lub bez wymaganych załączników – nie będą rozpatrywane, a trenerzy będą  musieli aplikować na kolejną komisję licencyjną.

Prowadzenie zespołu przez trenera nie posiadającego odpowiedniej licencji będzie karane zgodnie z Regulaminem Rozgrywek Mazowieckiego ZPN.

W załączeniu przekazujemy Uchwałę nr VI/63 z dnia 20 kwietnia 2017r. Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej. Prosimy zapoznać się z uchwałą.

Trenerów posiadający dyplom Klasy Mistrzowskiej, Klasy I-szej, Klasy II-giej, legitymację Instruktora sportu w dyscyplinie piłka nożna, wydane przed 23 sierpnia 2013 roku w ramach nadzorowanego przez MSiT systemu kształcenia instruktorów i trenerów sportowych prosimy o zastosowanie się do art. 5, 32, 33, 34 powyższej uchwały.

                      Przewodniczący Komisji Licencji Trenerskich                                                  Wiceprezes ds. Szkolenia

                                    Mazowieckiego ZPN                                                                        Mazowieckiego ZPN

                                     /-/ Marcin Sasal                                                                             /-/ Jerzy Szczęsny