29 czerwca 2023

Zapytanie przetargowe – Sponsor techniczny MZPN

Mazowiecki Związek Piłki Nożnej chce pozyskać sponsora technicznego dla Związku

Ogłaszamy zapytanie przetargowe, którego treść publikujemy w dalszej części wiadomości.

Zamawiający:

Mazowiecki Związek Piłki Nożnej

Ul. Puławska 111A/50, 02-707 Warszawa

 

Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu sportowego (odzież, piłki) dla MZPN oraz klubów należących do Mazowieckiego ZPN. Zgodnie z asortymentem zawartym w aktualnym, oficjalnym, handlowym folderze Wykonawcy.
 2. Ceny zamówionego przez Związek sprzętu pomniejszone muszą być o minimum 40 % od cen zawartych w folderze handlowym Wykonawcy.
 3. Ceny zamówionego sprzętu przez Kluby, które podpiszą (na zasadzie dobrowolności) z Wykonawcą odrębne Umowy, pomniejszone muszą być o minimum 40 % od cen zawartych w folderze handlowym Wykonawcy.
 4. Nieodpłatne dostarczenie w okresie trwania Umowy sprzętu sportowego w postaci kompletów strojów piłkarskich lub piłek dla drużyn seniorów, Mistrzów Klas:

 

„O” Liga Okręgowa (co najmniej 6 zespołów)

„A” Klasa (co najmniej 9 zespołów)

„B” Klasa (co najmniej 12 zespołów)

 

 1. Jednorazowe przekazanie sprzętu sportowego dla MZPN o wartości nie mniejszej niż 100 000 zł.

Zobowiązania Zamawiającego:

 1. Roczna wartość zakupu sprzętu sportowego u Wykonawcy przez MZPN nie mniejsza niż 100 000 zł
 2. Umieszczenie banneru reklamowego Wykonawcy na stronie wraz z przekierowaniem na stronę internetową Wykonawcy
 3. Wsparcie marketingowe

 

Termin wykonania zamówienia:

 1. Dwa sezony piłkarskie z możliwością przedłużenia na dwa kolejne.
 1. A)     2023/2024
 2. B)     2024/2025

 

 

Miejsce oraz termin składania ofert:

 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty w zalakowanej kopercie z dopiskiem „oferta sprzętowa” na adres: Mazowiecki Związek Piłki Nożnej, ul. Puławska 111A/50, 02-707 Warszawa, do dnia 14.07.2023 r.
 2. Ocena ofert zostanie dokonana do dnia 01.08.2023 r. a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony do 10.08.2023 r. na stronie internetowej pod adresem www.mzpn.pl
 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów treści złożonych ofert.
 6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie www.mzpn.pl

 

Ocena ofert:

 1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

– cena

– jakość i powtarzalność asortymentu

– ilość oferowanego sprzętu

– termin dostawy

 

Dodatkowe informacje:

 1. Dodatkowych informacji udziela Dyrektor Biura Pani Anna Matyjasiak pod adresem mailowym: mazowiecki@zpn.pl