27 października 2023

Zapytanie przetargowe ws. sponsora technicznego dla MZPN

Mazowiecki Związek Piłki Nożnej chce pozyskać sponsora technicznego dla Związku

Ogłaszamy zapytanie przetargowe, którego treść publikujemy w dalszej części wiadomości.

Zamawiający:

Mazowiecki Związek Piłki Nożnej

Ul. Puławska 111A/50, 02-707 Warszawa

 

Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu sportowego (odzież, sprzęt sportowy itp.) dla MZPN oraz klubów należących do Mazowieckiego ZPN. Zgodnie z asortymentem zawartym w aktualnym, oficjalnym, handlowym folderze Wykonawcy.

 

 1. Ceny zamówionego przez Związek sprzętu pomniejszone muszą być o minimum 50 % od cen zawartych w folderze handlowym Wykonawcy. Jednocześnie wykonawca potwierdza niezmienność cen w trakcie trwania kontraktu.

 

 1. Ceny zamówionego sprzętu przez Kluby, które podpiszą (na zasadzie dobrowolności) z Wykonawcą odrębne Umowy, pomniejszone muszą być o minimum 40 % od cen zawartych w folderze handlowym Wykonawcy.

 

 1. Nieodpłatne dostarczenie w okresie trwania Umowy Voucherów lub sprzętu sportowego w postaci kompletów strojów piłkarskich (koszulka, spodenki, getry) lub piłek dla drużyn seniorów, Mistrzów Klas: „O” Liga Okręgowa (6 zespołów), „A” Klasa (9 zespołów), „B” Klasa (co najmniej 10 zespołów)

 

 • Ufundowanie – dla laureatów Konkursów „Najlepszy Bramkarz”, „Najlepszy Strzelec”
  w poszczególnych Klasach rozgrywkowych lub turniejach organizowanych przez MZPN, w okresie trwania Umowy – voucherów rocznie o wartości nominalnej, nie mniejszej niż  500,00 zł każda – do zamiany na dowolny sprzęt sportowy oferowany przez Wykonawcę. Minimalna Liczba Voucherów w okresie trwania umowy 60 sztuk.

 

 • Jednorazowe przekazanie sprzętu sportowego lub Voucherów o tej samej wartości, dla MZPN o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł.

Zobowiązania Zamawiającego:

 1. MZPN zobowiązuje się do zakupu sprzętu sportowego u Wykonawcy o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł.

 

 1. Medialną nazwę Partnera Technicznego MZPN, ewentualnie w niektórych przypadkach jako Partner w poszczególnych Klasach rozgrywkowych.

 

 1. Umieszczenie banneru reklamowego Wykonawcy na stronie wraz z przekierowaniem na stronę internetową Wykonawcy.

 

 

Termin wykonania zamówienia:

 

 1. Dwa sezony piłkarskie z możliwością przedłużenia na dwa kolejne.
  A)     2023/2024
  B)     2024/2025

 

Miejsce oraz termin składania ofert:

 

 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty w zalakowanej kopercie z dopiskiem „oferta sprzętowa” na adres: Mazowiecki Związek Piłki Nożnej, ul. Puławska 111A/50, 02-707 Warszawa, do dnia 02.11.2023 r. do godz. 15.00

 

 1. Wraz z ofertą, prosimy o dostarczenie w wyżej wymienionym terminie, podstawowego modelu piłkarskiego: koszulka, spodenki, getry, dres treningowy, ortalion.

 

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.11.2023 r. a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony w przeciągu 7 dnia od ich otwarcia i zostanie opublikowany na stronie internetowej pod adresem mzpn.pl

 

 1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

 1. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

 

 1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów dodatkowych wyjaśnień w zakresie złożonych ofert.

 

 1. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie mzpn.pl

 

 1. W przypadku dodatkowych pytań rosimy o kontakt na adres e-mail: mazowiecki@zpn.pl

 

Ocena ofert

 

 1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

– wartość kontraktu

– ilość oferowanego sprzętu

– cena zakupu

– powtarzalność asortymentu, czas istnienia kolekcji i jej jakość

– czas realizacji zamówienia,

 

Pobierz Arkusz ofertowy klikając TUTAJ