26 sierpnia 2019
Komisja dyscypliny

Żółte i czerwone kartki dla trenerów i innych osób przebywających na ławce rezerwowych

Szanowni Państwo,

W związku z wprowadzeniem od początku sezonu 2019/20 żółtych i czerwonych kartek dla trenerów oraz osób funkcyjnych siedzących na ławkach rezerwowych (kierownicy, masażyści itp.) przypominamy, że zmianie uległy też odpowiednie zapisy Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN:

  1. Każde wykluczenie („czerwona kartka”), niezależnie od powodu, trenera/osoby funkcyjnej wiąże się z karą bezwzględnej dyskwalifikacji. Do czasu jej upływu ukaranemu trenerowi nie wolno prowadzić zespołu w oficjalnym meczu (również innych zespołów w tym lub innym klubie).
  2. Wykluczenie („czerwona kartka”) z powodu dwóch napomnień („żółtych kartek”) wiąże się z automatu z karą jednego meczu dyskwalifikacji.
  3. Bezpośrednie wykluczenie („czerwona kartka”) oznacza karę minimum dwóch meczów dyskwalifikacji. Przy poważnych przewinieniach Komisja Dyscyplinarna MZPN wszczyna postępowanie dyscyplinarne
  4. Złożenie protestu w załączniku/sprawozdaniu sędziego bezpośrednio po meczu, podobnie jak odwołanie złożone do Związku, nie oznacza zawieszenia wykonalności kary. Trener/osoba funkcyjna nie może pełnić swoich funkcji do momentu otrzymania orzeczenia KD MZPN.
  5. Nie prowadzi się ewidencji napomnień („żółtych kartek”) dla trenerów/osób funkcyjnych. Pojedyncze ŻK otrzymane w poszczególnych meczach nie są sumowane, nie podlegają karom takim jak w wypadku zawodników (trzecia ŻK – kara finansowa; czwarta ŻK – 1 mecz itd.).
  6. W przypadku trenerów/osób funkcyjnych będących jednocześnie zawodnikami ich ewidencja kar indywidualnych jest prowadzona (odpowiadają jak zawodnicy). Jednocześnie zwracamy uwagę, że niektóre przewinienia zgodnie z Przepisami Gry są karane ostrzej w wypadku trenerów/osób funkcyjnych niż zawodników – w takich sytuacjach, gdy winna osoba jest jednocześnie zawodnikiem i trenerem/osobą funkcyjną, karana jest na boisku jak trener/osoba funkcyjna.

Poniżej przedstawiamy wyciąg z Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN:

Art. 62

Usunięcie z ławki rezerwowych

§ 1. Jeżeli osoba inna niż zawodnik, która jest uprawniona do przebywania na ławce rezerwowych w trakcie zawodów,  zostanie z niej usunięta przez sędziego w wyniku otrzymania dwóch napomnień (żółtych kartek), zostanie automatycznie ukarana  karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu.

§ 2. Jeżeli osoba inna niż zawodnik, która jest uprawniona do przebywania na ławce rezerwowych w trakcie zawodów, zostanie z niej usunięta przez sędziego  w wyniku otrzymania samoistnej czerwonej kartki,  z zastrzeżeniem § 3 niniejszego artykułu zostanie automatycznie ukarana  karą dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczów.

§ 3. Jeżeli usunięcie z ławki rezerwowych nastąpiło w wyniku naruszenia  nietykalności cielesnej, znieważenia, zniesławienia lub innego, wysoce niesportowego zachowania, osobie tej wymierza się karę dyskwalifikacji w wymiarze nie niższym niż 3 mecze albo karę dyskwalifikacji czasowej.

§4. W stosunku do osób innych niż zawodnik nie stosuje się przepisów o automatycznej karze dyskwalifikacji  za kolejne napomnienia (żółte kartki) w czasie meczów mistrzowskich  i pucharowych, o których mowa w art. 58 – 60,

§5. Wymierzając karę dyskwalifikacji organ dyscyplinarny może nałożyć na osobę, o której mowa w § 1- 3, karę dodatkową – karę pieniężną nie wyższą niż 5000 zł.

§6. Do czasu orzeczenia kary dyscyplinarnej osoba inna niż zawodnik, uprawniona do przebywania na ławce rezerwowych w trakcie zawodów, którą sędzia wykluczył z gry w wyniku samoistnej czerwonej kartki  nie może przebywać w strefie przylegającej do boiska oraz brać udziału  w rozgrywkach, w których została wykluczona w jakimkolwiek charakterze, a w przypadku o którym mowa w § 3  również w innych rozgrywkach.

§7. Do osób  innych  niż zawodnik, uprawnionych do przebywania na ławce rezerwowych w trakcie zawodów,  art. 20, 21 oraz 48 stosuje się odpowiednio.