10 maja 2018

Walne Zgromadzenie Delegatów MZPN

   11 maja br. w auli Akademii Sztuki Wojennej w Rembertowie odbyło  się doroczne Walne Zgromadzenie Delegatów Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej.   Obok sprawozdania i oceny działalności Związku w okresie międzyzjazdowym, głównym tematem i celem obrad były zmiany w statucie Mazowieckiego ZPN. Na Zjazd stawiło się ponad dwustu delegatów ze wszystkich okręgów Mazowieckiego ZPN, którzy podjęli prawomocną uchwałę,dostosowującą do aktualnych wymogów zapisy statutu związkowego.   

     W okresie sprawozdawczym miedzy wrześniem 2017 a majem 2018 Zarząd odbywał regularnie zebrania, na którym podjęto 31 uchwał.

Do głównych zadań należy zaliczyć realizację zadań i kierunków działań podjętych w Uchwale Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Delegatów w dniu 22 września 2017r., organizację i prowadzenie rozgrywek piłkarskich w sezonie 2017/2018 ; działalność szkoleniową młodzieży piłkarskiej, szkoleniowców, sędziów, obserwatorów, delegatów meczowych i osób funkcyjnych oraz  nadzór nad działalnością Wydziałów i Komisji Związku.

Członkowie Zarządu uczestniczyli w uroczystościach jubileuszowych w OZPN- ach i klubach – m.in. 40 – lecie OZPN Płock, 70 – lecie Wisły Płock, w Pogoni Grodzisk, Mazurze Karczew i in. Zasłużeni zawodnicy, trenerzy, działacze i sędziowie otrzymali odznaki honorowe PZPN (56 medali i odznak honorowych) i Mazowieckiego ZPN (90 odznak).

   Na zakończenie rundy jesiennej 2017r. przekazano do Okręgowych ZPN oraz bezpośrednio klubom dotacje finansowe, uwzględniając w szczególności kluby mające znaczące sukcesy w pracy z młodzieżą oraz będące w bardzo trudnej sytuacji finansowej. 

  Działalność pionu szkoleniowego była ukierunkowana na  prowadzenie szkoleń kadr trenerskich ( kurs UEFA A i B w Warszawie, Płocku i Radomiu), przygotowaniu i organizacji kursokonferencji szkoleniowej w grudniu 2017r. ; przyznano 548 licencji trenerskich. Sprawowany był nadzór organizacyjno-szkoleniowy nad prawidłowym funkcjonowaniem Mazowieckiego Ośrodka Szkolenia Sportowego Młodzieży, jego rozwojem oraz poprawą bazy szkoleniowej i socjalnej ;
 Trwa ciągła selekcja zawodników do reprezentacji Mazowieckiego ZPN oraz OSSM, od rocznika 2008 do 2003. W związku w reformą Oświaty zostają wygaszane gimnazja. Dzięki inicjatywie Dyrektora Sportowego Związku – Marcina Sasala oraz Dyrektora MOSSM – Artura Kolatora powstałą lukę w miejsce gimnazjum wypełniła szkoła podstawowa nr 388; Związek objął patronatem i opieką merytoryczną młodych zawodników na poziomie 4-7 klasy, a w przyszłości klasy 4-8. W IV kwartale 2017 powołano do działania niepubliczną Bursę Młodzieżową w Warszawie dla zawodników spoza Warszawy. Szkolenie piłkarskie dla zawodniczek i zawodników w klasach 4-8 klasach będzie kontynuowane przy współpracy z klubami sportowymi i rodzicami. Przeprowadzono turnieje selekcyjne zawodników z klubów warszawskich i OZPN-ów, organizowane są w Płocku, Ciechanowie i Radomiu.

Bardzo dobrym kontaktem i doświadczeniem był wyjazd reprezentacje roczników 2003 i 2004 do Niemiec; rozegrały tam mecze towarzyskie z drużynami niemieckiego Landu we Franfurkcie nad Menem.

Podstawową działalność – rozgrywki, prowadzono w 29 grupach seniorów oraz 283 grupach młodzieżowych. Rozbudowany system rozgrywek młodzieżowych to w efekcie ponad 900 spotkań w każdy weekend, a około 300 spotkań w kolejkach środowych.

W dalszym ciągu odnotowuje się zbyt dużo przypadków wycofania drużyn z rozgrywek zarówno przed jak i w trakcie sezonu – utrudnia to sprawne prowadzenie rozgrywek. W większości dotyczy to drużyn młodzieżowych, ale również i seniorów (Błękitni Raciąż, Bzura Chodaków – IV liga, Sparta Jazgarzew – LO , Aszwoj Rembertów – A klasa oraz ok. 50 drużyn młodzieżowych. Mimo problemów dostrzegalna jest jednak poprawa i zaangażowanie klubów na rzecz poprawy jakości zawodów. Należy zwrócić uwagę na istniejący wciąż problem konfliktów i nawet awanturniczego zachowania się rodziców oraz kibiców na zawodach najmłodszych klas rozgrywkowych. Ważną role w tej kwestii odgrywają trenerzy i działacze klubów oraz sędziowie. Pomocą dla osób funkcyjnych w klubach (działacze, trenerzy i zawodnicy powinny być związkowe regulaminy rozgrywek, dyscypliny i licencyjny, pozwalające na bieżące śledzenie zmian w przepisach gry.

 Niezwykle ważne zagadnienie, towarzyszące rozgrywkom, to ich bezpieczeństwo. Do głównych problemów związanych z organizacją i bezpieczeństwem meczów piłki nożnej należy zaliczyć : negatywne zachowania trenerów, zawodników, osób funkcyjnych w stosunku do sędziów oraz drużyny przeciwnej, agresywne zachowania rodziców w stosunku do sędziów w czasie spotkań młodzieżowych,  używanie środków pirotechnicznych, skandowanie wulgaryzmów czy  wnoszenie i spożywanie alkoholu na trybunach.

  Zespół delegatów zajmował się analizą negatywnych wydarzeń na boiskach rozpatrując raporty uczestników spotkań ( delegatów meczowych). W omawianym okresie wysłano delegatów na ponad 120 spotkań z uwzględnieniem tych tzw. „wyższego ryzyka”.
   Od sezonu 2018/2019 Mazowiecki ZPN będzie prowadził rozgrywki III ligi (Gr. I) powołana została Komisji Licencyjna dla III ligi pod kierownictwem Mirosława Starczewskiego oraz Komisja Odwoławcza d.s. Licencji III ligi. Nadano 7 licencji na grę na boiskach ze sztuczną nawierzchnią. Rozpoczęto proces licencyjny dla klubów IV ligi i młodzieżowych. Odnotowano ciągły rozwój infrastruktury boiskowej, w tym płyt ze sztuczną nawierzchnią. Należy podkreślić konieczność konsultowania projektów budowy nowych obiektów oraz przebudowy istniejących – przez Ośrodki Sportu i Rekreacji oraz kluby z Zespołem d.s. opiniowania i uzgadniania warunków budowy i rozbudowy obiektów sportowych.

   Dużo dzieje się w środowisku sędziowskim. W grudniu ubr.  na stanowisko Przewodniczącego KS powołano Marcina Borskiego, a w skład Zarządu Dariusza Kozieła i Rafała Roguskiego. Główne założenia działalności szkoleniowej wśród sędziów to program obserwacji telewizyjnych – obejmuje sędziów III i IV ligi,  samooceny sędziego,  dostosowanie zasad awansu i spadków sędziów III i IV ligi do aktualnych warunków w strukturach sędziowskich, przeprowadzanie wykładów na kursach dla sędziów i obserwatorów , bieżąca analiza poziomu prowadzenia zawodów na podstawie ocen obserwatorów oraz  przygotowywanie materiałów na kursy szkoleniowo-egzaminacyjnie dla sędziów i obserwatorów.

Podczas kursów egzaminacyjno-szkoleniowych przed każdą rundą rozgrywkową sędziowie i obserwatorzy przechodzili szkolenie z najnowszych interpretacji przepisów oraz byli poddawani egzaminowi teoretycznemu i sprawnościowemu. W dalszym ciągu KS Mazowieckiego ZPN kontynuuje program mentorski – sędziowie objęci tym programem, byli szkoleni, poddani analizie szkoleniowej oraz omawianiu całego procesu. Flagowy program szkoleniowy KS Mazowieckiego ZPN to tzw. CORE Mazowsze. Jego główne założenie to szkolenie sędziów i obserwatorów na szczeblu Związku wszystkich pięciu wydziałów sędziowskich, a podstawowym celem programu jest wyrównanie szans sędziów mniejszych wydziałów, szkolenie obserwatorów (głównie z grona sędziów kończący karierę na boisku), szukanie utalentowanych młodych sędziów z wydziałów pozawarszawskich i wszechstronny rozwój młodych sędziów – nie tylko szkolenia stricte sędziowskie, ale także z kształtowania wizerunku, rozwoju osobowościowego.

W programie bierze udział 24 sędziów i 8 obserwatorów ze wszystkich wydziałów sędziowskich. Program obejmuje cztery zgrupowania (w każdym z WS oprócz Warszawy). Zgrupowania są prowadzone przez instruktorów KS Mazowieckiego ZPN. Przeprowadzono kursy dla kandydatów na sędziów piłkarskich : w WS Warszawa kurs ukończyło 126 osób. 96 uzyskało licencje sędziowskie i przystąpiło do prowadzenia zawodów, WS Radom ukończyło 24 sędziów, w pozostałych Wydziałach Sędziowskich 21 sędziów.

  

   Na bieżąco jest jeszcze cały wachlarz zagadnień, które stanowią o codziennym funkcjonowaniu Związku, powyżej przedstawione zostały te najważniejsze.. Nie będzie brakiem skromności stwierdzenie, że Mazowiecki Związek Piłki Nożnej, jako jeden z największych, należy do elity regionalnych związków w kraju.

 

(js)