1 grudnia 2015

Komunikat Wydziału Dyscypliny Mazowieckiego ZPN

    W nawiązaniu do komunikatu z dnia 13 listopada 2015 r. dotyczącego postępowania dyscyplinarnego wszczętego w konsekwencji wydarzeń na zawodach w dniu 7 listopada 2015 r. o Mistrzostwo III ligi gr. VI łódzko-mazowieckiej 2015/2016, pomiędzy zespołami GKS Pogoń Grodzisk Mazowiecki a KS Ursus Warszawa, Wydział Dyscypliny MZPN informuje,…

    W nawiązaniu do komunikatu z dnia 13 listopada 2015 r. dotyczącego postępowania dyscyplinarnego wszczętego w konsekwencji wydarzeń na zawodach w dniu 7 listopada 2015 r. o Mistrzostwo III ligi gr. VI łódzko-mazowieckiej 2015/2016, pomiędzy zespołami GKS Pogoń Grodzisk Mazowiecki a KS Ursus Warszawa, Wydział Dyscypliny MZPN informuje, że w dniu 1 grudnia 2015 r. postępowanie to zostało zakończone. Wydział Dyscypliny MZPN, po zasięgnięciu opinii Wydziału Prawnego MZPN oraz po uzyskaniu stanowiska Kolegium Sędziów MZPN, postanowił umorzyć postępowanie dyscyplinarne w stosunku do sędziego zawodów.

 

    Wydział Dyscypliny MZPN pragnie zauważyć, że art. 5 pkt 38 i 39 (cz. I Postanowień Uchwały nr VI/118 z dnia 24 czerwca 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Postanowień Polskiego Związku Piłki Nożnej, do Przepisów Gry w Piłkę Nożną, wydanie 2014/2015), dotyczący „Zarzutów nietrzeźwości sędziego” posługuje się pojęciami „stan nietrzeźwości” i „nietrzeźwość” w różnych formach gramatycznych. Definicję stanu nietrzeźwości zawarto w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w art. 46 ust. 3. Z artykułu tego wynika, że: Stan nietrzeźwości zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do: 1) stężenia we krwi powyżej 0,5‰ alkoholu albo 2) obecności w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm3. Zauważyć należy, że definicja zawarta w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi została powielona w przepisach kodeksu karnego i jest identyczna na gruncie obu tych ustaw.

 

    Skoro zatem definicja stanu nietrzeźwości jest spójna w polskim systemie prawnym i nie pozostawia wątpliwości, co do tego, co ustawodawca za taki stan uznaje, to w ocenie Wydziału Dyscypliny MZPN w sprawie należało zastosować prawo powszechne, tak jak w innych sytuacjach kiedy to prawo związkowe nie jest precyzyjne, bądź nie definiuje konkretnych pojęć. Wydział Dyscypliny MZPN uznał, że jeżeli definicje pojęć używanych w aktach prawa związkowego znajdują się w przepisach powszechnie obowiązujących, a ich brzmienie nie pozostawia wątpliwości, to należy przyjąć, że prawodawca związkowy, zawierając w akcie prawnym określone pojęcie zdefiniowane precyzyjnie w przepisach prawa powszechnego, robi to z intencją nadania mu znaczenia przewidzianego w tych przepisach.

 

    Podsumowując, Wydział Dyscypliny MZPN stwierdza, że stan nietrzeźwości, o którym mowa w przepisach związkowych należy interpretować zgodnie z przepisami prawa powszechnego. Mając powyższe na uwadze, Wydział Dyscypliny MZPN, podjął wskazane na wstępie rozstrzygnięcie.