19 kwietnia 2022

Wystartowała strona internetowa Rządowego Programu Klub — edycja 2022

Po raz pierwszy za realizację programu nie będą bezpośrednio odpowiadały organy administracji publicznej, a wyłoniony operator. Zostało nim Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe. Operator uruchomił specjalną stronę internetową poświęconą programowi – www.rzadowyprogramklub.pl. Wyłonienie operatora to najistotniejsza zmiana w porównaniu z poprzednimi latami, która ma jednak niewielkie znaczenie…

Po raz pierwszy za realizację programu nie będą bezpośrednio odpowiadały organy administracji publicznej, a wyłoniony operator. Zostało nim Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe.

Operator uruchomił specjalną stronę internetową poświęconą programowi – www.rzadowyprogramklub.pl.

Wyłonienie operatora to najistotniejsza zmiana w porównaniu z poprzednimi latami, która ma jednak niewielkie znaczenie dla ubiegających się o dofinansowanie. Zmianie nie uległ wzór wniosku. Można je będzie składać przed program AMODIT.

Celem programu jest upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, „wyrównywanie szans”, wsparcie instytucjonalne działalności podstawowych jednostek struktury organizacyjnej sportu polskiego — klubów sportowych – w zakresie aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży, inwestycja w kapitał ludzki w sporcie dzieci i młodzieży oraz stworzenie możliwości do optymalnego wykorzystania przez samorządy lokalne potencjału infrastrukturalnego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

O dofinansowanie mogą ubiegać się kluby sportowe, w tym uczniowskie kluby sportowe (UKS) działające w formie stowarzyszenia, realizujące zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzież — beneficjentami programu mogą być tylko dzieci do lat 18. Kluby muszą prowadzić zarejestrowanej działalności przez minimum trzy lata przed datą składania wniosku o dofinansowanie — wymagany wypis z KRS lub ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu. Wysokość dotacji, które otrzymują ze środków publicznych na zadania statutowe w roku poprzednim (2021) nie może być wyższa niż 200 tys. złotych.

Klub jednosekcyjny może się ubiegać o 10 tys. złotych, klub wielosekcyjny o 15 tys. zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia trenerów i zakup sprzętu sportowego lub organizację obozu. Całą kwotę dofinansowania można przeznaczyć na pierwszy z celów, o ile w ramach programu zgłoszonych będzie co najmniej dwóch (kluby jednosekcyjne) bądź trzech (kluby wielosekcyjne) szkoleniowców.

Od klubów aplikujących do programu KLUB wymagany jest udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł — nie mniej niż 5 proc. całości kosztów zadania. Udział własny może być pokryty np. ze środków jednostek samorządu terytorialnego, m.in. w formie pieniężnej bądź udostępnianej infrastruktury sportowej, ze środków Unii Europejskiej, pozyskany od sponsorów; może to być wkład własny klubu, w tym w postaci pracy wolontariuszy. Przypominamy, że udziału własnego nie można finansować ze środków przekazanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, np. otrzymanych w ramach innych naborów i konkursów.

Operator zobowiązany został do przeprowadzenia wizyt kontrolnych w co najmniej 1000 klubach, a zatem mniej więcej u co piątego beneficjenta.

Więcej szczegółów można znaleźć na stronie www.rzadowyprogramklub.pl.

28 marca Krajowe Zrzeszenie LZS, operator krajowy Rządowego Programu KLUB — edycja 2022 uruchomił stronę internetową poświęconą temu programowi — www.rzadowyprogramklub.pl

Nabór wniosków rozpocznie się 7 kwietnia o godzinie 13.00. Do podziału jest w tym roku 66.5 mln.

Wnioski będzie można składać przez program AMODIT. Wzór wniosku nie uległ zmianom.

Na wymienionej wyżej stronie znajdziecie podstawowe informacje o programie, kontakt do operatora krajowego oraz operatorów wojewódzkich.

Przypominamy, że celem programu jest:

  • upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, „wyrównywanie szans”,
  • wsparcie instytucjonalne działalności podstawowych jednostek struktury organizacyjnej sportu polskiego — klubów sportowych, w zakresie aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży,
  • inwestycja w kapitał ludzki w sporcie dzieci i młodzieży,
  • stworzenie możliwości do optymalnego wykorzystania przez samorządy lokalne potencjału infrastrukturalnego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.