10 września 2021
Komisja bezpieczeństwa

Komunikat Komisji ds. Bezpieczeństwa

  Wytyczne

dotyczące rozgrywania meczów piłki nożnej w ramach systemu
rozgrywek Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej
w związku ze szczególnym reżimem sanitarnym wynikającym z epidemii COVID-19
obowiązujące w sezonie 2021/2022 do odwołania

 1. Wszystkie mecze będą rozgrywane z kibicami zespołu gości zgodnie ze zmianą z dnia 01.09.2021r. Komisji Bezpieczeństwa.
 2. Organizator udostępnia dla kibiców nie więcej niż 50% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności na danym obiekcie, co drugie miejsce na trybunach. Do tego limitu nie wlicza się osób w pełni zaszczepionych przeciwko COVID-19.
 3. Organizator meczu przy udostępnionych wejściach zapewnia środki do dezynfekcji rąk. Organizator zobowiązany jest także do dezynfekowania pomieszczeń udostępnionych uczestnikom meczu (szatnie, WC, itp.).
 4. Mecze będą rozgrywane bez noszowych, ale organizator na obowiązek zapewnić nosze, które w razie potrzeby zostaną wykorzystane przy udzieleniu pomocy przez kolegów z drużyny.
 5. Spotkanie organizacyjne przed meczem odbywa się tylko i wyłącznie na otwartym terenie.
 6. Zabrania się wejścia do szatni drużyn oraz sędziowskiej osobom do tego nie uprawnionym.
 7. Wyjście na boisko zawodników oraz sztabów szkoleniowych będzie odbywało się z zachowaniem kolejności – najpierw wychodzą goście, potem gospodarze. Rozpoczęcie meczu będzie odbywało się bez ceremonii powitania pomiędzy zawodnikami, a także sędziami.
  Po meczu zasady są takie same.
 8. Organizator nie ma obowiązku sporządzania Informacji Organizatora Zawodów (IOZ). Jednakże, gdy podczas meczu doszło do zakłócenia porządku publicznego lub incydentów mających wpływ na przebieg meczu, sporządzenie IOZ staje się obowiązkowe.
 9. W sprawach nieujętych w powyższych wytycznych obowiązują przepisy prawa powszechnie obowiązującego dotyczące przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19 oraz przepisy zawarte w Regulaminie Rozgrywek Piłkarskich MZPN na sezon 2021/2022.

                                                   Przewodniczący
                                                          Komisji Bezpieczeństwa
                                         Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej
                                                        (-) Marek Ledzion