Statut

S T A T U T
MAZOWIECKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ W WARSZAWIE

ROZDZIAŁ I
NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA WŁADZ, CHARAKTER PRAWNY

Art. 1 – Nazwa Związku

Mazowiecki Związek Piłki Nożnej zwany dalej w skrócie „MZPN” lub „Związkiem” jest Związkiem sportowym w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.

Art. 2 – Teren działania

Terenem działania MZPN jest obszar województwa mazowieckiego, a siedzibą władz – miasto stołeczne Warszawa.

Art. 3 – Status prawny

 1. MZPN posiada osobowość prawną. Jest dobrowolną, samorządną i trwałą organizacją sportową działającą w oparciu o aktywność zrzeszonych w niej członków.
 2. Czas trwania MZPN jest nieograniczony.

Art. 4 – Podstawy prawne działania

§ 1. MZPN działa zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach, Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Ustawą z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie i innymi przepisami prawa oraz niniejszym Statutem.

§ 2. MZPN prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego, na rzecz ogółu społeczności, a w szczególności na rzecz uzdolnionych dzieci i młodzieży. Działalność ta jest wyłączną statutową działalnością MZPN.

§ 3. Działalność statutowa MZPN może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego. Obie te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.

§ 4. MZPN może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.

Art. 4.a

§ 1. MZPN opiera swoją działalność na pracy członków organów statutowych i przedstawicieli członków MZPN oraz pracy zawodowej pracowników etatowych i nieetatowych.

§ 2. Dla realizacji podejmowanych działań MZPN może zatrudniać pracowników. Zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników określa regulamin zatwierdzany przez Zarząd MZPN.

§ 3. Członkowie Zarządu MZPN mogą pobierać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją. W umowach pomiędzy MZPN a członkiem Zarządu MZPN oraz w sporach z nim MZPN reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale tej komisji.

Art. 5 – Podporządkowanie przepisom PZPN

 § 1. MZPN jest członkiem PZPN i przy wykonywaniu swoich zadań przestrzega Statutu i przepisów PZPN.

§ 2. MZPN samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działania.

§ 3. MZPN może być członkiem innych organizacji o podobnym profilu działania i prowadzić z nimi współpracę. O przystąpieniu lub wystąpieniu MZPN z tych organizacji decyduje Zarząd MZPN.

Art. 6 – Promocja przyjacielskich stosunków

MZPN dba o przestrzeganie przyjacielskich zasad uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym oraz podejmuje wszelkie dopuszczalne prawem działania zmierzające do zapewnienia realizacji reguł fair play oraz uczciwej rywalizacji sportowej opartej na zasadzie równych szans konkurentów, a także eliminowania zjawisk korupcji oraz innych form oszustwa sportowego.

Art. 7 – Symbole MZPN

§ 1. MZPN posiada odznakę organizacyjną, emblemat (logo) oraz sztandar związkowy, wydaje biuletyny i inne materiały organizacyjne oraz używa pieczęci z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.

§ 2. Barwami MZPN są kolory: żółty i czerwony.

ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

Art. 8 – Cele MZPN

 1. Celem działania MZPN jest:

1)    wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, w tym organizacja, rozwój i popularyzacja piłki nożnej oraz kultury fizycznej i sportu,

2)    szkolenie i wypoczynek dzieci i młodzieży

3)    ochrona i promocja zdrowia,

4)    rozwój nauki, edukacji, oświaty i wychowania,

5)    wspieranie działalności charytatywnej i dobroczynnej,

6)    działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym wspieranie działań na rzecz integracji z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną oraz rozwijanie współpracy między organizacjami sportowymi zrzeszającymi niepełnosprawnych sportowców,

7)    wspieranie porządku i bezpieczeństwa publicznego, w szczególności na imprezach o charakterze sportowym.

 1. W zakresie swoich celów statutowych MZPN może reprezentować interesy zbiorowe swoich członków wobec organów władzy publicznej.”;

Art. 9 – Sposoby realizacji celów statutowych MZPN

1. MZPN realizuje swoje cele poprzez:

1)    wykonywanie praw i obowiązków wynikających z przynależności MZPN do PZPN;

2)    opracowanie programu rozwoju piłkarstwa oraz kierowanie działaniami związanymi z uprawianiem piłki nożnej w województwie;

3)    organizowanie systemu rozgrywek mistrzowskich i pucharowych w województwie we wszystkich kategoriach wiekowych, w tym również kobiet na podstawie i z zachowaniem obowiązujących przepisów;

4)    opracowywanie zasad przeprowadzania zawodów organizowanych przez MZPN;

5)    opracowanie i realizowanie szkolenia oraz doskonalenie wiedzy sportowej trenerów, instruktorów, sędziów, menedżerów piłkarskich, zawodników, działaczy;

6)    sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przez członków MZPN niniejszego Statutu, regulaminów oraz przepisów związkowych;

7)    wspieranie działalności ośrodków szkolenia młodzieży kształcących uzdolnioną młodzież w sporcie piłki nożnej;

8)    inicjowanie i podejmowanie działań w celu zapewnienia porządku i bezpieczeństwa w czasie zawodów piłkarskich na obiektach sportowych;

9)    przeciwdziałanie wszelkim ujemnym zjawiskom związanym z uprawianiem piłki nożnej;

10) nadawanie, z upoważnienia PZPN, licencji trenerom, sędziom i klubom sportowym uprawniających do udziału we współzawodnictwie sportowym;

11) wydawanie komunikatów i innych materiałów organizacyjno-szkoleniowych;

12) zlecanie realizacji określonych zadań na podstawie odrębnie zawartych umów;

13) ponoszenie kosztów szkolenia i doszkalania trenerów, sędziów i działaczy.

 1. MZPN może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2.  MZPN realizuje swoje cele poprzez prowadzenie odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego.

Art. 9 A Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego

 W oparciu o cele statutowe MZPN dokonuje się podziału działalności statutowej na:

 1. Działalność odpłatną pożytku publicznego, która realizowana jest poprzez:
 1. Organizowanie kursów i szkoleń dla kadry instruktorskiej do pracy z dziećmi i młodzieżą  w tym również z młodzieżą niepełnosprawną (PKD 85.51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych);
 2. Organizowanie obozów sportowo-szkoleniowych i wypoczynkowych oraz imprez turystycznych mających na celu wymianę doświadczeń i nawiązanie kontaktów z młodzieżą w krajach Unii Europejskiej, (PKD 79.12.Z);
 3. Wydawanie własnych publikacji oraz różnego rodzaju materiałów szkoleniowych i poradniczych (PKD 58)
 4. Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania  – PKD 55.20.Z..

2.    Działalność nieodpłatną pożytku publicznego, która realizowana jest poprzez:

 1. Organizowanie rozgrywek pucharowych, masowych turniejów dla dzieci, prowadzenie chłopięcych i dziewczęcych reprezentacji młodzieżowych województwa mazowieckiego (PKD 93.12.Z);
 2. Promowanie imprez sportowych aktywujących wśród dzieci i młodzieży zainteresowanie kulturą fizyczną poprzez organizowanie klubów zainteresowań piłką nożną, spotkań ze znanymi sportowcami i trenerami (PKD 93.19.Z);
 3. Organizowanie i finansowanie opieki medycznej dla dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo (PKD 86.90.A);
 4. Pomoc w dożywianiu dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych poprzez dostarczanie posiłków  i napojów zarówno podczas zajęć sportowych prowadzonych przez MZPN jak i w szkołach i instytucjach współpracujących (PKD 94.99.Z );
 5. Organizowanie i finansowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, doradztwa edukacyjno-zawodowego dla dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo (PKD 85.60.Z)

 Art. 9B – Zakazy ustawowe

 MZPN nie ma prawa podejmowania działań polegających na:

a)    udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem MZPN w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy MZPN pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

b)    przekazywania majątku MZPN na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c)     wykorzystywania majątku MZPN na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

d)    zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie MZPN, członkowie organów MZPN lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Art. 10 – Organy MZPN

§ 1. Organami władzy MZPN są:

 1. Walne Zgromadzenie Delegatów (organ władzy legislacyjnej), zwane także Walnym Zgromadzeniem,
 2. Zarząd (organ władzy wykonawczej),
 3. Komisja Rewizyjna (organ władzy kontrolnej),

§ 2. Kadencja władz MZPN trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 3. Organy, o których mowa w § 1 pkt 2 i 3 i ich członkowie są niezależni od siebie. Członkowie Zarządu nie mogą być jednocześnie członkami Komisji Rewizyjnej.

§ 4. Członek statutowego organu MZPN nie może uczestniczyć w procesie decyzyjnym dotyczącym jakichkolwiek spraw lub zagadnień, w których istnieje lub może wystąpić konflikt interesów.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE MZPN,  ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

Art. 11 – Członkowie MZPN

Członkowie MZPN dzielą się na:

1)    członków zwyczajnych,

2)    członków wspierających,

3)    członków honorowych.

Art. 12 – Członkowie zwyczajni i wspierający.

 § 1. Członkami zwyczajnymi MZPN są:

 1. Kluby sportowe posiadające sekcje piłki nożnej,
 2. Okręgowe związki piłki nożnej.

§ 2. Członkami MZPN mogą być także inne osoby prawne, działające na rzecz sportu piłki nożnej przyjęte na członka Związku na podstawie stosownej uchwały Zarządu MZPN z tym, że osoby prawne mające cele zarobkowe mogą być jedynie członkami wspierającymi Związku.

§ 3. Członkowie posiadają osobowość prawną i prowadzą działalność na podstawie obowiązujących przepisów prawa, z poszanowaniem statutu MZPN.

§ 4. W ramach MZPN mogą działać okręgowe związki piłki nożnej obejmujące swoim terenem działania obszar jednego lub kilku powiatów województwa mazowieckiego.

§ 5. Członkostwo w Mazowieckim Związku Piłki Nożnej powstaje z chwilą przyjęcia klubu lub innej osoby prawnej, działającej na rzecz sportu piłki nożnej – przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji, do której kandydat na członka obowiązany jest załączyć zarejestrowany przez właściwy organ statut lub, odpowiednio, inny dokument stanowiący podstawę jego działania.

§ 6. Członkiem wspierającym Związku może być osoba prawna mająca cele zarobkowe, która wspiera materialnie, w tym finansowo lub organizacyjnie działalność statutową Związku.

Art. 13 – Członkowie honorowi

 § 1. Walne Zgromadzenie Delegatów może nadać osobom fizycznym – na wniosek Zarządu MZPN – tytuł Prezesa Honorowego i tytuł Członka Honorowego za szczególne zasługi dla organizacji, rozwoju i upowszechniania piłki nożnej na Mazowszu.

§ 2. Prezes Honorowy i Członkowie Honorowi MZPN mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu i Walnego Zgromadzenia Delegatów Związku z głosem doradczym.

Art. 14 – Prawa Członka

§ 1. Członkowie zwyczajni MZPN mają prawo do:

1)    uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu za pośrednictwem delegatów mających
prawo wyboru władz Związku i wyboru do władz oraz wyboru delegatów na Walne Zgromadzenie PZPN,

2)    decydowania o sprawach Związku na zasadach przewidzianych w Statucie, w tym w szczególności korzystania z głosu stanowiącego na Walnym Zebraniu Delegatów,

3)    zgłaszania postulatów i wniosków wobec Zarządu i organów Związku, w tym żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

4)    uczestniczenia w zawodach sportowych i szkoleniach organizowanych przez MZPN,

5)    wykonywania innych praw wynikających ze Statutu Związku.

§ 2. Członkom wspierającym przysługują prawa członków zwyczajnych za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz głosu stanowiącego na Walnym Zebraniu Delegatów.

§ 3. Członkowie honorowi zwolnieni są z wnoszenia opłat tytułem składki członkowskiej.

Art. 15 – Obowiązki członków

Członkowie MZPN są zobowiązani do:

 1. Aktywnej działalności na rzecz rozwoju i podnoszenia poziomu piłki nożnej oraz realizacji zadań statutowych,
 2. Przestrzegania statutu Związku, regulaminów i przepisów obowiązujących w piłce nożnej,
 3. Realizacji uchwał podjętych przez statutowe organy Związku,
 4. Dbania o utrzymanie właściwego poziomu etycznego działaczy, sędziów, instruktorów, zawodników i trenerów,
 5. Opłacania składki członkowskiej na rzecz MZPN w wysokości ustalonej przez Zarząd, zaś w przypadku członków wspierających – zadeklarowanych na rzecz Związku świadczeń.

Art. 16 – Wygaśnięcie członkostwa

§ 1. Członkostwo w Mazowieckim Związku Piłki Nożnej ustaje w wypadku:

 1. Dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej na piśmie bezpośrednio do Zarządu MZPN lub do Zarządu MZPN za pośrednictwem Zarządu Okręgowego Związku Piłki Nożnej z dniem jej otrzymania przez Zarząd MZPN,
 2. Rozwiązania, likwidacji lub upadłości MZPN, OZPN, klubu sportowego lub jego sekcji piłki nożnej z datą prawomocnego rozwiązania, likwidacji lub upadłości,
 3. Wykluczenia za działanie sprzeczne z prawem, niniejszym Statutem bądź uchwałami MZPN z datą uprawomocnienia się uchwały o wykluczeniu,
 4. Skreślenia członka na wniosek Komisji Dyscypliny przez Zarząd MZPN z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres przekraczający 6 miesięcy, po uprzednim wezwaniu do ich uiszczenia.

§ 2. Od uchwały Zarządu w sprawie wykluczenia lub skreślenia z listy członków przysługuje zainteresowanemu członkowi prawo wniesienia odwołania do Walnego Zgromadzenia Delegatów w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały wraz z uzasadnieniem. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Zarządu MZPN.

 

ROZDZIAŁ IV
ORGANY WŁADZY LEGISLACYJNEJ, WYKONAWCZEJ I KONTROLNEJ MZPN

Art. 17 – Organy władzy legislacyjnej, wykonawczej oraz kontrolnej

§ 1. Najwyższą władzą MZPN jest Walne Zgromadzenie Delegatów.

§ 2. Organami władzy legislacyjnej, wykonawczej oraz kontrolnej MZPN są:

 1. Walne Zgromadzenie Delegatów (organ legislacyjny), zwane dalej także Walnym Zgromadzeniem,
 2. Zarząd (organ wykonawczy),
 3. Komisja Rewizyjna (organ kontrolny).

Art. 18 – Walne Zgromadzenie Delegatów

 § 1. Walne Zgromadzenie Delegatów może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne i jest zwoływane przez Zarząd.

§ 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów jest zwoływane raz na dwa lata, jako sprawozdawcze i przed upływem kadencji, jako sprawozdawczo-wyborcze, z tym, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze odbywa się raz na cztery lata.

§ 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów odbywa się na wniosek 2/3 członków Zarządu MZPN, 1/3 łącznej liczby zwyczajnych członków Związku lub na żądanie Komisji Rewizyjnej.

§ 4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów odbywa się w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku o jego zwołanie.

§ 5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów obraduje wyłącznie w przedmiocie spraw dla których zostało zwołane.

§ 6. O terminie, miejscu i porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów i Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów Zarząd zawiadamia  członków co najmniej na 30 dni przed terminem obrad.

§ 7. Walne Zgromadzenie Delegatów zwołuje się poprzez zawiadomienie na adres mailowy członka oraz poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej Związku. Zawiadomienie powinno wskazywać miejsce i czas, a także projekt porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Art. 19 – Status delegatów na Walne Zgromadzenie

 § 1. Delegaci na Walne Zgromadzenie są wybierani zgodnie z wewnętrznymi przepisami członków MZPN na czteroletnią kadencję z zastrzeżeniem § 2.

§ 2. Mandat delegata wygasa z chwilą jego śmierci, pisemnej rezygnacji z mandatu lub odwołania z funkcji delegata przez organizację, którą reprezentował, przyjętej uchwałą odpowiedniego organu tej organizacji, oraz w przypadku ustania członkostwa w tej organizacji.

§ 3. Członkowie MZPN mogą w trakcie kadencji dokonać wyboru nowego delegata na Walne Zgromadzenie w miejsce delegata, którego mandat wygasł.

Art. 20 – Reprezentacja na Walnym Zgromadzeniu

Członkowie zwyczajni MZPN są reprezentowani na Walnym Zgromadzeniu MZPN przez swoich delegatów. Każdemu delegatowi przysługuje 1 głos. Tylko obecni delegaci mogą głosować. Nie jest możliwe głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika lub telefonu.

Art. 21 – Kompetencje Walnego Zgromadzenia Delegatów

 Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

 1. Uchwalanie Statutu i podejmowanie uchwał o zmianach w Statucie,
 2. Uchwalanie kierunków i programu działania dla Zarządu,
 3. Wybór Prezesa oraz członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 4. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 5. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 6. Wybór delegatów na Walne Zgromadzenie PZPN,
 7. Nadawanie godności Prezesa Honorowego i Członka Honorowego osobom szczególnie zasłużonym dla sportu piłki nożnej – na wniosek Zarządu,
 8. Rozpatrywanie odwołań członków od uchwał Zarządu w sprawach członkowskich. Odwołanie winno być zgłoszone za pośrednictwem Zarządu w terminie 30 dni od dnia doręczenia stosownej uchwały wraz z uzasadnieniem,
 9. Uchwalanie regulaminów Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 10.  Podejmowanie uchwał w przedmiocie zmiany dokonanej przez Zarząd interpretacji niniejszego Statutu, regulaminów, oraz wszelkich uchwał wydanych przez organy władzy MZPN,
 11. Podejmowanie uchwał w sprawach, w których Statut nie określa właściwości innych władz MZPN.

Art. 22 – Czynne prawo wyborcze

 § 1. W Walnym Zgromadzeniu Delegatów MZPN biorą udział z głosem stanowiącym:

 1. Delegaci członków zwyczajnych: Okręgowych Związków Piłki  Nożnej i klubów zrzeszonych w MZPN wybrani na zebraniach sprawozdawczo-wyborczych Okręgów oraz w klubach zgodnie z zasadami określonymi w Statutach klubów
 2. Przy uwzględnianiu ogólnej liczby delegatów, poszczególnym podmiotom przysługiwać będzie następująca liczba mandatów:

a)    każdemu Okręgowemu Związkowi Piłki Nożnej                          – 2 mandaty

b)    klubowi posiadającemu pierwszy zespół w najwyższej klasie rozgrywkowej                                                                                        – 4 mandaty

c)     klubowi posiadającemu pierwszy zespół w I i II lidze oraz najwyższej klasie rozgrywkowej Kobiet                                                           – 3 mandaty

d)    klubowi posiadającemu pierwszy zespół w III lidze oraz I lidze kobiet                                                                                                    – 2 mandaty

e)    klubowi posiadającemu pierwszy zespół w IV lidze oraz pozostałym klubom                                                                                        – 1 mandat

f)      klub posiadający drużynę w piłce plażowej                                – 1 mandat

g)    klub posiadający drużynę futsalu                                              – 1 mandat

 1. Jeżeli Członek MZPN spełnia więcej niż jedno z powyższych kryteriów dotyczących liczby mandatów, zawsze bierze się pod uwagę wyższą liczbę mandatów.
 1. 3 delegatów wybranych na Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia Sędziów Piłki Nożnej – będącego członkiem MZPN;
 2. 3 delegatów wybranych na Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia Trenerów Piłki Nożnej – będącego członkiem MZPN.

§ 2. Z głosem doradczym:

 1. Członkowie ustępującego Zarządu i Komisji Rewizyjnej niebędący delegatami;
 2. Prezesi honorowi i członkowie honorowi MZPN;
 3. Członkowie wspierający;
 4. Zaproszeni goście.

Art. 23 – Ważność Walnego Zgromadzenia

Ważność Walnego Zgromadzenia Delegatów w pierwszym terminie warunkuje udział co najmniej 1/2 delegatów, a w drugim terminie 1/3 delegatów, o ile drugi termin był podany w zawiadomieniu.

 

 

Art. 24 – Podejmowanie uchwał

O ile szczegółowe postanowienia statutu nie stanowią inaczej – uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 delegatów w pierwszym terminie i co najmniej 1/3 delegatów w drugim terminie, o ile drugi termin był podany w zawiadomieniu, poza wypadkiem  dotyczącym rozwiązania MZPN, który wymaga obecności 1/2 liczby delegatów.

Art. 25 –  Bierne prawo wyborcze

 § 1. Członkami Zarządu i Komisji Rewizyjnej mogą być wybrani wyłącznie delegaci na Walne Zgromadzenie Delegatów MZPN.

§ 2. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej są wybierani i pełnią swoją funkcję z zachowaniem zasad wynikających w szczególności z Prawa o stowarzyszeniach oraz Statutu MZPN.

Art. 26 – Wygaśnięcie mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej  

 § 1. Mandat członka Zarządu i Komisji Rewizyjnej wygasa przed upływem kadencji z powodu:

a)    pisemnej rezygnacji,

a)    śmierci,

b)    odwołania przez Walne Zgromadzenie Delegatów.

§ 2. W razie powstania wakatu w składzie Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w trakcie trwania kadencji z przyczyn, o których mowa w § 1 lit. a i b, członkowie danego organu dokonują kooptacji do swojego składu nowych osób spośród delegatów, którzy w wyborach do danego organu uzyskali kolejno największą liczbę głosów. Liczba dokooptowanych członków danego organu nie może przekroczyć 1/3 ogólnej liczby jego członków, pochodzących z wyboru.

Art. 27 – Wybory uzupełniające

§ 1. W przypadku wygaśnięcia mandatu w czasie kadencji więcej niż 1/3 liczby członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, Zarząd MZPN zwołuje w terminie 1 miesiąca od zaistnienia tej sytuacji Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów celem przeprowadzenia wyborów uzupełniających, które musi się odbyć w terminie 3 miesięcy od posiedzenia Zarządu.

§ 2. Walne Zebranie Delegatów przeprowadza wybory uzupełniające także w przypadku odwołania przez ten organ członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej ze składu władz w trakcie kadencji.

Art. 28 – Skład Zarządu

§ 1. Zarząd składa się z 18 osób wybranych na Walnym Zgromadzeniu Delegatów MZPN.

§ 2. W skład Zarządu wchodzą wybrani w odrębnych głosowaniach:

 1. Prezes Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej;
 2. 17 członków z listy kandydatów zgłoszonych przez delegatów.

§ 3. Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu, które winno być zwołane w ciągu 14 dni od dnia wyboru, na posiedzeniu tym Zarząd ze swojego grona wybiera  Wiceprezesów.

§ 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w ustalonych terminach co najmniej raz na 2 miesiące.

§ 5. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Art. 29 – Kompetencje Zarządu

 § 1. Do kompetencji Zarządu należy:

 1. Reprezentowanie MZPN na zewnątrz i działanie w jego imieniu oraz realizowanie programów i kierunków działań przyjętych w uchwałach Walnego Zgromadzenia Delegatów,
 2. Zarządzanie majątkiem i funduszami MZPN,
 3. Zwoływanie Walnych Zgromadzeń,
 4. Wybór Prezydium Zarządu MZPN,
 5. Powoływanie i odwoływanie Dyrektora Biura,
 6. Uchwalanie wysokości i trybu uiszczania składki członkowskiej,
 7. Sporządzanie projektu regulaminu Zarządu i jego przedstawianie do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu Delegatów,
 8. Powoływanie członków Kolegium Sędziów, komisji MZPN – jako organów o charakterze doradczym oraz zatwierdzanie ich regulaminów,
 9. Powoływanie członków organów jurysdykcyjnych i dyscyplinarnych, o których mowa w Rozdziale V niniejszego Statutu oraz zatwierdzanie ich regulaminów,

10. Powoływanie i odwoływanie przewodniczących organów doradczych, jurysdykcyjnych i dyscyplinarnych Związku,

11. Interpretacja Statutu MZPN oraz regulaminów.

§ 2. W razie naruszenia przez członka Związku – Statutu lub uchwał władz Związku – Zarządowi przysługuje prawo do nakładania następujących kar:

 1. Udzielenie upomnienia i żądania usunięcia uchybień,
 2. Wykluczenie lub skreślenie z listy członków, zgodnie z art. 16 § 1 ust. 3 – 5.

Art. 30 – Tryb pracy Zarządu

 § 1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 jego członków.

§ 2. Szczegółowy tryb pracy Zarządu MZPN określa regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie Delegatów.

Art. 31 – Wybór i skład Prezydium Zarządu

Zarząd wybiera na pierwszym posiedzeniu ze swojego grona do kierowania bieżącą działalnością Zarządu MZPN – na wniosek Prezesa – Prezydium Zarządu w liczbie 8 osób, w skład którego obligatoryjnie wchodzą: Prezes i Wiceprezesi. Tryb pracy Prezydium MZPN określa regulamin uchwalony przez Zarząd. Prezydium jest jedynie gremium pomocniczym dla Prezesa Zarządu.

Art. 32 – Kompetencje Prezesa Zarządu

 § 1. Całokształtem prac Zarządu kieruje Prezes przy pomocy Prezydium. Do kompetencji Prezesa należy zwoływanie zebrań Zarządu i jego Prezydium oraz przewodniczenie ich obradom.  Podczas nieobecności Prezesa jego uprawnienia wykonuje wyznaczony przez niego Wiceprezes.

§ 2. W wypadku powstania wakatu na funkcji Prezesa w czasie trwania kadencji, jego funkcje do czasu najbliższego Walnego Zgromadzenia pełni jeden z Wiceprezesów wskazany przez Zarząd.

Art. 33 – Komisja Rewizyjna

 § 1. Komisja Rewizyjna składa się z 5 osób w tym przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

§ 2. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 liczby jej członków.

§ 3. Szczegółowy tryb pracy Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie Delegatów.

§ 4. Komisja Rewizyjna przynajmniej raz w roku przeprowadza kontrolę działalności statutowej i finansowo-gospodarczej Związku, ma prawo żądania wyjaśnień i usunięcia przez Zarząd stwierdzonych nieprawidłowości.

§ 5. Przedmiotem kontroli nie może być merytoryczna treść orzeczeń organów jurysdykcyjnych MZPN.

§ 6. Komisja Rewizyjna przekłada Walnemu Zgromadzeniu Delegatów sprawozdanie i projekt regulaminu działania oraz ma wyłączne prawo do stawiania wniosku dotyczącego absolutorium dla ustępującego Zarządu MZPN.

§ 7. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu i organów doradczych Związku z głosem doradczym.

§ 8. Członkowie Komisji Rewizyjnej powinni przy wykonywaniu swoich obowiązków zachować bezstronność oraz dołożyć należytej staranności wynikającej ze szczególnego charakteru powierzonych im zadań.

§ 9. Członkowie Komisji Rewizyjnej:

a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni;

Art. 34 – Odwołanie członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej

§ 1. Walne Zgromadzenie Delegatów może odwołać członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w każdym czasie.

§ 2. Odwołanie członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej może w szczególności nastąpić w razie:

 1. Skazania prawomocnym wyrokiem Sądu karnego za przestępstwo umyślne ścigane z urzędu,
 2. Rażącego naruszenia przez Członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Statutu lub innych przepisów wewnątrzzwiązkowych, bądź zaniechania lub nienależytego wypełniania obowiązków.

§ 3. Propozycja odwołania członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej musi być uzasadniona na piśmie. Jest ona wysyłana delegatom na Walne Zgromadzenie Delegatów wraz z porządkiem obrad.

§ 4. Członek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, w stosunku do którego zgłoszono wniosek o odwołanie musi mieć zapewnione prawo obrony w trakcie Walnego Zgromadzenia Delegatów.

§ 5. Walne Zgromadzenie Delegatów decyduje o odwołaniu w głosowaniu tajnym. Do odwołania konieczna jest większość 2/3 ważnie oddanych głosów przy obecności co najmniej ½ delegatów w pierwszym terminie i co najmniej 1/3 delegatów w drugim terminie.

§ 6. Osoba odwołana przestaje pełnić funkcję ze skutkiem natychmiastowym.

Rozdział V

ORGANY JURYSDYKCYJNE I DYSCYPLINARNE MZPN. ZASADY postępowania.

KARY DYSCYPLINARNE.

Art. 35 – Funkcja organów jurysdykcyjnych

 § 1. Organy jurysdykcyjne nie orzekają i nie wydają decyzji w sprawach związanych z członkostwem w MZPN a jedynie w sprawach dyscyplinarnych związanych ze współzawodnictwem sportowym w sporcie piłki nożnej a organizowanym przez MZPN.

§ 2. Z zastrzeżeniem odrębnych przepisów, organy jurysdykcyjne mają prawo stosowania sankcji regulaminowych i nakładania kar dyscyplinarnych na kluby biorące udział w rozgrywkach, zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów, menedżerów d/s piłkarzy, licencjonowanych organizatorów imprez piłkarskich, obserwatorów, delegatów oraz działaczy piłkarskich dopuszczających się naruszeń przepisów i zasad w sporcie piłki nożnej, a także niestosujących się do orzeczeń organów jurysdykcyjnych MZPN.

Art. 36 – § 1. Organami jurysdykcyjnymi i dyscyplinarnymi w MZPN są:

 1. Komisja Dyscypliny,
 2. Komisja Gier,
 3. Komisja Odwoławcza,
 4. Komisja ds. Licencji Klubowych,
 5. Związkowa Komisja Odwoławcza ds. Licencji Klubowych.

§ 2. Członkowie organów jurysdykcyjnych i dyscyplinarnych są powoływani na czteroletnią kadencję. Nie mogą oni być jednocześnie członkami Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub innego organu jurysdykcyjnego lub dyscyplinarnego.

§ 3. Organem dyscyplinarnym MZPN jest Komisja Dyscypliny.

§ 4. Organami d/s opiniowania przyznawania licencji są: Komisja d/s Licencji.

§ 5. Organem prowadzącym rozgrywki jest Komisja Gier.

§ 6. Członkami Komisji MZPN mogą być wyłącznie osoby niekarane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne. Niniejsze postanowienie stosuje się odpowiednio do członków innych organów MZPN.

§ 7. Przewodniczących, Wiceprzewodniczących i członków Komisji Dyscypliny, Komisji Gier, Komisji ds. Licencji Klubowych, Związkowej Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych oraz Komisji Odwoławczej powołuje i odwołuje Zarząd MZPN na wniosek Prezesa Związku.

Art. 37 – ZASADA DWUINSTANCYJNOŚCI POSTĘPOWANIA DYSCYPLINARNEGO

§ 1.

 1. W postępowaniu dyscyplinarnym obowiązuje zasada dwuinstancyjności.
 2. Do kompetencji Komisji Dyscypliny jako organu I instancji w szczególności należy:

a)    orzekanie dyscyplinarne w sprawach sportowych za wykroczenia popełniane podczas i w związku z zawodami sportowymi na szczeblu MZPN.

b)    rozstrzyganie sporów związanych z naruszeniem w czasie lub w związku z zawodami piłkarskimi – reguł technicznych i dyscyplinarnych.

c)     orzekanie dyscyplinarne w sprawach naruszenia przepisów dotyczących statusu prawnego zawodników i klubów sportowych uczestniczących w rozgrywkach na szczeblu MZPN.

d)    orzekanie, z upoważnienia PZPN, w związku z naruszeniem przez trenerów, instruktorów, sędziów i działaczy piłkarskich Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN.

e)    rozpatrywanie spraw członków organów: władz jurysdykcyjnych i dyscyplinarnych MZPN, trenerów, instruktorów, sędziów, pośredników transakcyjnych, oraz działaczy piłkarskich obwinianych o naruszanie norm etyczno – moralnych lub nieprzestrzegających Statutu, regulaminów, uchwał i zarządzeń Władz MZPN w sprawach związanych z ich uczestnictwem w zawodach piłkarskich i naruszeniem reguł gry.

§ 2.

 1. Komisja Dyscypliny składa się z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza oraz członków powoływanych i odwoływanych przez Zarząd MZPN. Orzeka ona w pełnym składzie osobowym. Dla ważności jej decyzji wymagana jest obecność co najmniej ½ jej członków.
 2. Komisja Dyscypliny MZPN działa na podstawie regulaminu działania zatwierdzonego przez Zarząd MZPN.
 3. O ile nie jest to sprzeczne ze Statutem i innymi przepisami PZPN, drugą instancją w postępowaniu dyscyplinarnym jest Komisja Odwoławcza MZPN, która rozpatruje odwołania od decyzji Komisji Dyscypliny oraz Komisji Gier. W skład komisji wchodzi 5-7 osób powoływanych przez Zarząd MZPN, a orzekanie odbywa się w składzie co najmniej 3 osobowym.

§ 3. KARY DYSCYPLINARNE

 1. Za popełnione wykroczenia dyscyplinarne nakłada się na obwinionego, z upoważnienia PZPN, kary dyscyplinarne, które dzielą się na kary zasadnicze i dodatkowe.
 2. Karami zasadniczymi są min.:

a)    upomnienie,

b)    nagana,

c)     kara pieniężna w wysokości określonej przez Regulamin Dyscyplinarny PZPN,

d)    zawieszenie w pełnieniu określonej funkcji (z wyłączeniem funkcji delegata na Walne Zgromadzenie MZPN, członka Zarządu lub członka Komisji Rewizyjnej MZPN oraz jakichkolwiek funkcji członkowskich w MZPN),  czasowe lub stale,

e)    dyskwalifikacja określona ilością meczów, czasowa lub stała,

f)      zakaz rozgrywania w określonym czasie lub określonej ilości meczów z udziałem publiczności, na części lub całym obiekcie sportowym w miejscowości będącej siedzibą Klubu,

g)    zakaz rozgrywania w określonym czasie lub w określonej ilości meczów na obiektach sportowych będących siedzibą Klubu,

h)    weryfikacja zawodów jako walkower (3: 0), z zastrzeżeniem kar regulaminowych orzekanych przez Komisję Gier MZPN,

i)       zakaz wyjazdów zorganizowanych grup kibiców danego Klubu na mecze piłkarskie,

j)       zakaz dokonywania transferów krajowych (definitywnych lub czasowych) do Klubu,

k)     przeniesienie drużyny do niższej klasy rozgrywkowej,

l)       czasowe zawieszenie lub pozbawienie licencji dla Klubu,

m)   inne zgodnie z regulaminem dyscyplinarnym.

 1. Karami dodatkowymi są min.:

a)    kara pieniężna w wysokości określonej przez Regulamin Dyscyplinarny PZPN,

b)    pozbawienie Klubu od 1 do 30 punktów w rozgrywkach na szczeblu MZPN,

c)     wykluczenie z uczestnictwa w zawodach określonego szczebla,

d)    odsunięcie od prowadzenia zawodów lub obserwacji (czasowe lub stałe),

e)    obniżenie uprawnień o niższą klasę do prowadzenia zawodów lub obserwacji,

f)      inne zgodnie z regulaminem dyscyplinarnym.

ROZDZIAŁ VI

ORGANY DORADCZE ZARZADU MZPN I OBSLUGA ADMINISTRACYJNA.

Art. 38 – Komisje MZPN

 § 1. Dla wypełniania Statutowych celów i zadań MZPN związanych z bieżącym prowadzeniem rozgrywek piłkarskich i Reprezentacji „Mazowsza”, Zarząd Związku powołuje następujące Komisje:

 1. Komisja Szkolenia,
 2. Komisja Rozgrywek,
 3.  Rzecznik Ochrony Prawa Związkowego,
 4. Komisja ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich,
 5. Komisja Prawna
 6. Kolegium Sędziów,
 7. Komisja Marketingu i Promocji,
 8. Komisja Odznaczeń,
 9. Komisja Piłkarstwa Młodzieżowego,
 10. Komisja Piłkarstwa Kobiecego,
 11. Komisja Futsalu i Piłki Plażowej,
 12. Rada Trenerów,
 13. Klub Seniora MZPN.

§ 2. Dla realizacji celów i zadań MZPN, Zarząd może powoływać inne Komisje, w tym komisje ad hoc.

§ 3. Komisje, jako organy doradcze Zarządu, wspierają działalność Zarządu oraz Dyrektora Biura.

§ 4. Przewodniczących Komisji powołuje Zarząd na wniosek Prezesa Zarządu.

§ 5. Zakres i tryb działania organów o których mowa w  § 1 określają regulaminy uchwalone przez  Zarząd MZPN.

Art. 39 – Organy administracyjne  MZPN

Obsługę administracyjną Związku prowadzi Biuro Związku, którym kieruje Dyrektor Biura.

Art. 40 – Dyrektor Biura MZPN

 § 1.  Dyrektor jest powoływany i odwoływany – na wniosek Prezesa – przez Zarząd MZPN i realizuje swoje obowiązki na podstawie odrębnej umowy o pracę.

§ 2. Dyrektor jest odpowiedzialny za prawidłowe funkcjonowanie Biura Związku, korzystając z uprawnień przyznanych mu przez Zarząd Związku.

§ 3. Dyrektor ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach: Zarządu oraz Prezydium Zarządu z głosem doradczym oraz wszystkich Komisji MZPN.

§ 4. Biuro MZPN działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Zarząd Związku. Pracownicy Biura podlegają Dyrektorowi Biura.

ROZDZIAŁ VII

WYRÓŻNIENIA I NAGRODY

Art. 41 – Prawo wyróżniania i nagradzania

MZPN ma prawo wyróżniania i nagradzania zasłużonych dla piłki nożnej: członków Związku, zawodników, trenerów, sędziów, działaczy piłkarskich, pracowników oraz innych osób wspierających działalność Związku.

Art. 42 – Rodzaje i warunki przyznawania wyróżnień i nagród

§ 1. Wyróżnieniami są:

 1. Tytuł Prezesa Honorowego MZPN,
 2. Tytuł Członka Honorowego MZPN,
 3. Złota Odznaka Honorowa MZPN,
 4. Srebrna Odznaka Honorowa MZPN.

§ 2. Zarząd MZPN może występować do władz publicznych, PZPN oraz innych podmiotów z inicjatywą nadania odznaczeń i wyróżnień: Członkom Związku oraz zawodnikom, trenerom, sędziomdziałaczom piłkarskim i pracownikom.

§ 3. Rodzaje odznaczeń i wyróżnień oraz warunki i zasady ich przyznawania określają odpowiednie przepisy oraz regulaminy MZPN i PZPN.

§ 4. Nagrodami są:

 1. Nagrody finansowe;
 2. Nagrody rzeczowe.

 

ROZDZIAŁ VIII

MAJĄTEK I FUNDUSZE MZPN

Art. 43 – Majątek MZPN

§ 1. Majątek MZPN stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 2. Na fundusze MZPN składają się:

 1. Wpływy z odpłatnej działalności pożytku publicznego,
 2. Składki roczne członków,
 3. Wpływy uzyskane z działalności gospodarczej MZPN, w tym wpływy z umów reklamowych i innych,
 4. Dotacje, subwencje, darowizny, środki pochodzące ze zbiórek publicznych.

§ 3. MZPN może prowadzić działalność gospodarczą, z poszanowaniem ustawy Prawo o stowarzyszeniach i zgodnie z innymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Art. 44 – Składanie oświadczeń woli

 § 1. Dla ważności oświadczeń woli, pism lub dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Związku wymagane jest łączne współdziałanie dwóch osób spośród: Prezesa i Wiceprezesów.

§ 2. Do składania oświadczeń w sprawach niemajątkowych i przyjmowania oświadczeń w imieniu Zarządu jest uprawniony każdy z członków Prezydium samodzielnie; w pierwszej kolejności – Prezes.

Art. 45 – Gospodarka finansowa

 § 1. MZPN prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 2. Okresem rozliczeniowym MZPN jest okres od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia danego roku kalendarzowego.

§ 3. Zasady gospodarki finansowej określa Zarząd MZPN, przestrzegając obowiązujących w tym zakresie przepisów wydanych przez właściwe władze państwowe.

§ 4. Kontrolę nad gospodarką finansową MZPN sprawuje Komisja Rewizyjna.

ROZDZIAŁ IX

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE MZPN

Art. 46 – Zmiana Statutu i tryb uchwalania

 § 1. Uchwałę w sprawie zmiany lub poprawek w Statucie MZPN podejmuje Walne Zgromadzenie Delegatów większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej 1/2 liczby delegatów w pierwszym terminie i co najmniej 1/3 w drugim terminie, o ile drugi termin był podany w zawiadomieniu.

§ 2. Uchwalanie zmiany lub poprawek w Statucie może być przedmiotem Walnego Zgromadzenia Delegatów wyłącznie wtedy, gdy zostały umieszczone w porządku obrad podanym w zawiadomieniu o Walnym Zgromadzeniu Delegatów.

Art. 47 – Rozwiązanie MZPN

 § 1. Uchwałę o rozwiązaniu MZPN podejmuje Walne Zgromadzenie Delegatów większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej 1/2 liczby delegatów.

§ 2. Uchwała w sprawie rozwiązania MZPN może zostać podjęta wyłącznie w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów zwołanego specjalnie w tym celu. Uchwała o rozwiązaniu MZPN określa sposób likwidacji i cel na jaki przeznaczony zostanie majątek Związku.

 

ROZDZIAŁ X

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Art. 48 – Prawo interpretacji Statutu

 § 1. Prawo interpretacji niniejszego Statutu, uchwał, regulaminów i innych aktów normatywnych wydawanych przez organy Związku przysługuje Walnemu Zgromadzeniu Delegatów i Zarządowi MZPN.

§ 2. Uchwały Walnego Zgromadzenia MZPN zmieniające interpretację Zarządu nie działają wstecz.

§ 3. Niniejszy Statut został uchwalony przez Walne Zgromadzenie Delegatów MZPN w dniu 11 maja 2018 roku.

§ 4. Postanowienia Statutu wchodzą w życie z dniem zarejestrowania przez właściwy Sąd Rejestrowy.