3 listopada 2021
Komisja prawna

Ogłoszenie dot. zmiany formy prawnej klubów.

Działając imieniem klubów sportowych UKS Białe Orły z siedzibą w Warszawie oraz Białe Orły spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, na podstawie przepisów Par. 19 ust. 3 i 4 Uchwały nr XII/194 z dnia 11 grudnia 2015 roku Zarządu  Polskiego Związku Piłki Nożnej o członkostwie informujemy, że kluby planują dokonanie w grudniu 2021r. zbycia zorganizowanego zespołu składników niematerialnych  i materialnych sekcji piłki nożnej UKS Białe Orły, niezbędnych i przeznaczonych do uczestnictwa w rozgrywkach piłki nożnej,  na rzecz klubu Białe Orły sp. z o.o.

Planowane zbycie obejmuje w szczególności prawa wskazane w przedmiotowej uchwale w tym  prawa z rejestracji znaków towarowych, autorskie prawa majątkowe do oznaczeń indywidualizujących oraz prawo do firmy.

Potwierdzamy, że wolą stron przyszłej umowy jest, aby nabywca – klub Białe Orły sp. o.o.  stał się następcą prawnym zbywcy tj. UKS Białe Orły i był zobowiązany do przyjęcia solidarnej odpowiedzialności ze zbywcą za jego (ich) dotychczasowe zobowiązania.

W tym stanie rzeczy wskazujemy termin do dnia 5 grudnia 2021 roku na zgłoszenie do Mazowieckiego ZPN wszelkich roszczeń wobec powyższych klubów.