6 marca 2023

Do 10 marca złóż wniosek i otrzymaj finansowanie dla swojego klubu!

Przypominamy o trwającym naborze do 10 marca 2023 r. wniosków do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Biura Sportu na otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w 2023 roku.

Przypominamy o trwającym naborze do 10 marca 2023 r. wniosków do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Biura Sportu na otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w 2023 roku.

Uwaga ! – w celu dokonania prawidłowego wyodrębnienia rodzajów realizowanych zadań prosimy o zastosowanie następującego sposobu określania nazw poszczególnych zadań w składanej ofercie:

1. w części I oferty w rubryce nr 2 (Rodzaj zadania publicznego) – prosimy wskazać nazwę zadania z obszaru konkursowego na które jest składana oferta. Powinna to być nazwa jednego zadania z pośród tych, które zostały poniżej wyszczególnione,

2. w części III oferty w rubryce nr 1 (Tytuł zadania publicznego) – prosimy wskazać nazwę własną zadania oferenta, które oferent chce realizować na podstawie swojej oferty.

Składane oferty powinny dotyczyć następujących zadań:

Zadanie nr 1
Upowszechnienie w województwie mazowieckim sportu w środowisku szkolnym – międzyszkolna rywalizacja sportowa w ramach „Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej”.

Zadanie nr 2
Upowszechnianie w województwie mazowieckim sportu w środowisku wiejskim – organizacja zawodów, szkolenie i udział wytypowanej reprezentacji środowiska wiejskiego w zawodach wojewódzkich ogólnopolskich.

Zadanie nr 3
Upowszechnianie w województwie mazowieckim sportu w środowisku osób z niepełnosprawnością – organizacja zawodów sportowych i imprez rekreacyjno-sportowych o zasięgu ponadpowiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym.

Zadanie nr 4
Organizacja na Mazowszu imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu ponadpowiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym, promujących w województwie kulturę fizyczną i osiągnięcia sportowe regionu.

 
Uwaga !

1. W przypadku organizacji imprez mistrzowskich na poziomie krajowym wymagane jest upoważnienie właściwego polskiego związku sportowego, a w przypadku organizacji imprez międzynarodowych o najwyższej randze sportowej, udokumentowanie przyznania organizacji zawodów przez właściwą międzynarodową federację sportu – o spełnieniu wymienionych wymogów, oferent powinien poinformować w treści oferty poprzez podanie szczegółowej informacji, dotyczącej posiadanego upoważnienia do organizacji mistrzostw – brak informacji w tym zakresie, będzie powodować odrzucenie oferty na etapie oceny formalnej.

2. Zasięg realizowanych zadań powinien mieć charakter co najmniej ponad powiatowy i dotyczyć co najmniej 2 powiatów, przy czym zasięg zadania nr 2 musi być szerszy i dotyczyć szerokiej kadry środowiska wiejskiego.

3. Informacje o projektowanym poziomie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w ramach zadania w obszarze architektonicznym, informacyjno-komunikacyjnym lub przewidywanych formach dostępu alternatywnego, oferent powinien zawrzeć w sekcji VI oferty – inne działania mogące mieć znaczenie przy ocenie oferty.

Konkurs dotyczy zadań realizowanych w formie wsparcia.

Brak ograniczeń dotyczących maksymalnej kwoty dotacji.

Składanie ofert: od 17 lutego 2023 roku do 10 marca 2023 roku.
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 9 maja 2023 roku.
Zadania mogą być realizowane w terminie: od 9 maja 2023 roku do 15 grudnia 2023 roku.
 
Szczegółowe informacje znajdują się w ogłoszeniu konkursowym. Prosimy o zapoznanie się z jego treścią.

Pokaż stronę programu