18 marca 2022

Informacja dot. młodych zawodników z Ukrainy

Szanowni Państwo, informujemy, że 16 marca 2022 r. FIFA opublikowała zaktualizowany komentarz do Aneksu 7 Regulaminu FIFA w Sprawie Statusu i Transferu Zawodników dot. tymczasowych zasad postępowania w związku z wojną w Ukrainie. I. Zgodnie z przyjętą nową wykładnią: przedłużony okres transferowy – do 7 kwietnia, dotyczy wszystkich zawodników pozyskiwanych…

Szanowni Państwo,

informujemy, że 16 marca 2022 r. FIFA opublikowała zaktualizowany komentarz do Aneksu 7 Regulaminu FIFA w Sprawie Statusu i Transferu Zawodników dot. tymczasowych zasad postępowania w związku z wojną w Ukrainie.

I. Zgodnie z przyjętą nową wykładnią:

 1. przedłużony okres transferowy – do 7 kwietnia, dotyczy wszystkich zawodników pozyskiwanych do klubu polskiego z klubów – członków federacji Ukrainy oraz zawodników posiadających obywatelstwo inne niż rosyjskie pozyskiwanych do klubu polskiego z klubów – członków federacji Rosji.
 2. pozyskując zawodników o których mowa w pkt 1, klub może pozyskać jedynie dwóch zawodników profesjonalnych korzystając z wyjątku dopuszczającego możliwość potwierdzenia maksymalnie do czterech klubów i udziału w oficjalnych meczach w trzech klubach w sezonie 2021/2022.

Pozostałe zasady nie uległy zmianie tj.:

II. W przypadku zawodników nieletnich przybywających z terytorium Ukrainy, niezależnie od obywatelstwa, klub może wnioskować o ich pozyskanie na podstawie odstępstwa o którym mowa w Art. 19 pkt 2 d) RSTP tj. przyjazdu z powodów humanitarnych.

III. W przypadku pozyskiwania do klubu polskiego zawodników z klubów – członków federacji Ukrainy oraz zawodników posiadających obywatelstwo inne niż rosyjskie pozyskiwanych z klubów – członków federacji Rosji. obowiązują dotychczasowe zasady określone w przepisach FIFA i PZPN z zakresu wymogu i trybu uzyskania Międzynarodowego Certyfikatu Transferowego (ITC).

Zaktualizowany, pełny tekst aneksu 7 wraz z komentarzem w angielskiej i polskiej wersji językowej przesyłamy w załączeniu.

Jednocześnie, w związku ze zgłaszanymi wątpliwościami w zakresie  procedury pozyskiwania do klubów nieletnich zawodników przybywających do Polski z Ukrainy, wyjaśniamy co następuje:

 1. Zgodnie z postanowieniami Aneksu 7 do Regulaminu FIFA w Sprawie Statusu i Transferu Zawodników dot. tymczasowych zasad postępowania w związku z wojną w Ukrainie, w przypadku zawodników nieletnich przybywających z terytorium Ukrainy, niezależnie od obywatelstwa, klub może wnioskować o ich pozyskanie na podstawie odstępstwa, o którym mowa w Art. 19 pkt 2 d) RSTP tj. przyjazdu z powodów humanitarnych.
 2. Zwracamy uwagę, że wskazany wyjątek zakłada wyłącznie możliwość pozyskania zawodnika o statusie amatora.
 3. W przypadku zamiaru pozyskania zawodnika nieletniego przybywającego z Ukrainy obowiązują dotychczasowe zasady określone w przepisach FIFA i PZPN z zakresu wymogu i trybu uzyskania Międzynarodowego Certyfikatu Transferowego (ITC).
 4. Międzynarodowy Certyfikat transferowy (ITC) nie jest wymagany w przypadku zawodników poniżej 10. roku życia. W takiej sytuacji zawodnik jest rejestrowany wyłącznie z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego.
 5. W przypadku zamiaru pozyskania zawodnika pomiędzy 10. a 18. rokiem życia, w pierwszej kolejności klub jest zobowiązany do uzyskania zgody FIFA na pozyskanie zawodnika nieletniego. Celem jej uzyskania, klub jest zobowiązany przekazać, na adres transfers@pzpn.pl następujące dokumenty:
 6. Skan oryginału aktu urodzenia zawodnika,
 7. Dokument potwierdzający tożsamość zawodnika oraz rodziców zawodnika (paszport lub dowód),
 8. Dokument potwierdzający status uchodźcy,
 9. Dokument potwierdzający zameldowanie rodziców lub oświadczenie wskazujące miejsce pobytu rodziców wraz z zawodnikiem w Polsce.

Wymagane jest przekazanie kompletu dokumentów. W przypadku braku możliwości ich skompletowania, należy przesłać dokumenty będące w dyspozycji klubu, jednakże każdy taki przypadek będzie analizowany indywidualnie przez FIFA Football Tribunal, który podejmie decyzję, czy przekazane dokumenty są wystarczające do wszczęcia postępowania w zakresie transferu zawodnika nieletniego.

Wszystkie dokumenty należy przesłać za pośrednictwem jednej korespondencji e-mail na adres transfers@pzpn.pl, w formacie PDF wraz z tłumaczeniem na jeden z oficjalnych języków FIFA (angielski, niemiecki, francuski, hiszpański).
Nie jest wymagane przysięgłe tłumaczenie dokumentów.

 1. Po przekazaniu dokumentów o których mowa powyżej, PZPN, w imieniu klubu, występuje do FIFA Football Tribunal o zgodę na pozyskanie zawodnika.
 2. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez FIFA Football Tribunal, zatem czas oczekiwania na decyzję nie jest możliwy do określenia.
 3. W przypadku wyrażenia zgody przez FIFA, klub jest zobowiązany wystąpić o wydanie Międzynarodowego Certyfikatu Transferowego (ITC), zgodnie z dotychczas obowiązującymi zasadami w zakresie pozyskania z klubu zagranicznego zawodnika o statusie amatora.
 4. Zainteresowany klub wnioskuje o wydanie certyfikatu dla zawodnika amatora za pośrednictwem systemu Extranet, załączając następujące dokumenty:
 5. deklarację gry amatora na sezon 2021/2022,
 6. skan paszportu zawodnika w formacie PDF.

W związku z ograniczeniami w funkcjonowaniu biura federacji ukraińskiej, przewidywany czas oczekiwania na certyfikat wynosi nie mniej niż 7 dni, przy czym termin liczony jest od dnia wystąpienia przez PZPN o jego wydanie w systemie FIFA TMS, a nie od dnia wystąpienia przez klub.

 1. W przypadku zawodnika, który nigdy nie uczestniczył w jakichkolwiek rozgrywkach wymagane jest potwierdzenie tego faktu przez federację Ukrainy.

W związku z ograniczeniami w funkcjonowaniu biura federacji ukraińskiej, czas oczekiwania na wymagane potwierdzenie nie jest aktualnie możliwy do określenia.

 1. W przypadku braku odpowiedzi federacji ukraińskiej na wystąpienie o wydanie certyfikatu w ciągu 7 dni, liczonych od dnia wystąpienia przez PZPN o jego wydanie w systemie FIFA TMS, a nie od dnia wystąpienia przez klub, wystawiany jest tzw. certyfikat tymczasowy (provisional).