11 sierpnia 2022

Informacja o procesie aplikacyjnym do Programu Certyfikacji na rok 2023

Uprzejmie informujemy, iż na stronie Łączy Nas Piłka opublikowaliśmy artykuł informujący o procesie aplikacyjnym do Programu Certyfikacji PZPN na 2023 rok. 1 września rozpocznie się proces aplikacyjny do Programu Certyfikacji na rok 2023. Będą mogły do niego przystąpić wszystkie zainteresowane szkółki. W poniższym artykule przedstawiamy harmonogram procedury rekrutacyjnej do programu…

Uprzejmie informujemy, iż na stronie Łączy Nas Piłka opublikowaliśmy artykuł informujący o procesie aplikacyjnym do Programu Certyfikacji PZPN na 2023 rok.

1 września rozpocznie się proces aplikacyjny do Programu Certyfikacji na rok 2023. Będą mogły do niego przystąpić wszystkie zainteresowane szkółki. W poniższym artykule przedstawiamy harmonogram procedury rekrutacyjnej do programu oraz najważniejsze zmiany w nim zachodzące, zatwierdzone podczas ostatniego spotkania zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Rok 2022 to w Programie Certyfikacji rok dużych zmian. Po tym jak wiosną zdecydowano o utworzeniu czwartego poziomu certyfikatu – zielonego – przeznaczonego przede wszystkim dla mniejszych, lokalnych szkółek, teraz, przed rozpoczęciem nowego procesu aplikacyjnego, zdecydowano o wprowadzeniu kilku znaczących modyfikacji, w tym nowego regulaminu oraz kryteriów rekrutacji.

To, co pozostaje niezmienne, to poszczególne etapy procedury aplikacyjnej. W tym roku przewidziano na nią cztery miesiące. Co ważne, PZPN zniósł okres karencji, który do tej pory blokował przystąpienie do kolejnego cyklu projektu tym podmiotom, które w danym roku kalendarzowym utraciły gwiazdkę.

Szczegółowy harmonogram przedstawia poniższa grafika:

Nowością w procesie – na etapie formularza zgłoszeniowego – będzie możliwość złożenia oświadczenia akceptującego ewentualne nadanie certyfikatu na poziom niższy niż ten, na który aplikuje szkółka. Dzięki temu niespełnienie kryteriów na wnioskowany poziom (np. złoty) nie będzie automatycznie oznaczało utraty szansy uzyskania certyfikatu (w podanym przykładzie srebrnego, brązowego lub zielonego).

Dotychczas certyfikaty były przyznawane w ramach kolejnych cykli (pierwszego: w latach 2019-21, drugiego: 2020-22 oraz trzeciego: 2021-23). W planach jest stopniowa ich likwidacja, tak aby od 2024 roku wszystkie szkółki uczestniczące w programie działały według jednego regulaminu, a co za tym idzie – spójnych reguł. Od teraz certyfikat będzie przyznawany na jeden rok kalendarzowy, a po tym czasie na wniosek szkółki będzie przedłużany na poziom zależny od wyników osiągniętych przez nią w tym czasie w trakcie wizyt monitorujących – ten sam lub wyższy. 

Istnieje również mniej optymistyczny scenariusz, w którym szkółka nie uzyska podczas wizyt trenerów monitorujących określonej średniej liczby punktów. Jednak nawet w takiej sytuacji nie zostanie ona wykluczona z programu, a jedynie przesunięta o jeden poziom niżej (np. ze srebra na brąz). Szkółkom, które przestaną spełniać kryterium liczby drużyn na dany poziom i/lub kryterium proporcji liczby odpowiednio wykwalifikowanych trenerów do liczby zawodników grozi natomiast degradacja o więcej niż jeden poziom (np. ze złota na brąz). Całość tych modyfikacji to jednak duża zmiana, służąca dokładniejszej i bardziej długofalowej ocenie szkółek, które dotychczas po uzyskaniu dwóch negatywnych ocen z wizyt monitorujących stawały przed ryzykiem odebrania certyfikatu przez Komisję Weryfikacyjną PZPN.

Odebranie odznaczenia od teraz będzie miało miejsce tylko w kilku wyjątkowych przypadkach:
– braku akceptacji regulaminu przez wszystkich administratorów szkółki;
– negatywnej oceny wystawionej w czasie audytu rocznego;
– braku drużyn w certyfikowanych kategoriach wiekowych (U-6 – U-13);
– braku możliwości przeprowadzenia co najmniej jednej wizyty edukacyjnej w ciągu roku kalendarzowego z winy szkółki (dotyczy poziomu zielonego);
– odmowy przeprowadzenia wizyty monitorującej lub niewpuszczenie trenera monitorującego na teren obiektu sportowego, na którym zaplanowano trening; 
– stwierdzenia podczas wizyty monitorującej, wizyty kontrolnej lub w ramach analizy danych w Systemie Zarządzania Szkółką Piłkarską szczególnie rażących naruszeń regulaminu lub kryteriów Programu Certyfikacji, w szczególności: 
a. cofania daty w systemie operacyjnym komputera szkółki piłkarskiej w celu wstecznego wprowadzenia wydarzeń w harmonogramie;
b. rozmyślnego dodawania fikcyjnych dokumentów w celu umożliwienia tworzenia wydarzeń w harmonogramie;
c. manipulowania terminami wydarzeń w harmonogramie w celu uniemożliwienia organizacji wizyty monitorującej;
d. prowadzenia zajęć w szkółce piłkarskiej przez trenera figurującego w rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym pomimo wiedzy szkółki o tym fakcie.

Z końcem bieżącego roku do historii przejdzie drugi cykl programu.  Aby aplikować do programu na 2023 rok, szkółki z tego cyklu muszą przejść pełną procedurę aplikacyjną, która rozpoczyna się od złożenia formularza rejestracyjnego.

Z kolei szkółki cyklu trzeciego otrzymają możliwość podniesienia lub obniżenia poziomu swojego certyfikatu. W takim przypadku będą musiały przejść cały proces aplikacyjny i jeśli zakończy się on dla nich pozytywnie – przed ostatecznym przyznaniem nowego certyfikatu, czyli w grudniu 2022 – zrezygnować z aktualnie posiadanego wyróżnienia.

Nowe otwarcie w Programie Certyfikacji to także uproszczenie zasad (w tym likwidacji kilku załączników do regulaminu) oraz zmiany w kryteriach:
– odejście od wymogu prowadzenia szkolenia w kategoriach certyfikowanych przez jeden pełny sezon przed datą składania wniosku (dotyczy poziomu zielonego),
– umożliwienie prowadzenia drużyny dziewcząt (w roli pierwszego trenera) w szkółce złotej/srebrnej przez trenerkę posiadającą licencję UEFA C, ale będącą w trakcie kursu UEFA B,
– umożliwienie trenerowi na poziomie brązowym i srebrnym prowadzenia (oprócz odpowiednio trzech/dwóch drużyn w roli pierwszego trenera) jeszcze jednej drużyny w roli drugiego trenera,
– dodanie wymogu posiadania oświadczeń i badań lekarskich dla każdego zawodnika potwierdzonego w systemie dla szkółek (dotyczy poziomu zielonego),
– dodanie wymogu posiadania badań lekarskich dla wszystkich zawodników w kategoriach certyfikowanych (dotyczy poziomu brązowego),
– dodanie wymogu posiadania strony internetowej lub profilu w mediach społecznościowych (dotyczy poziomu brązowego).

Polski Związek Piłki Nożnej planuje coroczny przegląd wszystkich kryteriów, po którym raz w roku będzie podejmowana decyzja odnośnie ich ewentualnej zmiany. Wszystko po to, by stymulować certyfikowane szkółki do rozwoju.

Poniższy regulamin oraz załączniki wchodzą w życie 1 września 2022 roku:

Regulamin Programu Certyfikacji dla Szkółek Piłkarskich

Załącznik nr 1 – Kryteria Programu Certyfikacji

Program Szkolenia PZPN – kategorie wiekowe U6-U13

Załącznik nr 3 – Wytyczne do autorskich programów szkolenia

Załącznik nr 4 – Zakres Wizyty Monitorującej

Załącznik nr 5 – Zawodnik Naborowy – oświadczenie rodzica

Załącznik nr 6 – Wymagania dotyczące Umów zawieranych w ramach Programu Certyfikacji

Załącznik nr 7 – Brand Manual