19 stycznia 2024

Otwarty konkurs: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 77/464/24 z dnia 9 stycznia 2024 roku ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2024 roku zadań publicznych Województwa…

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 77/464/24 z dnia 9 stycznia 2024 roku ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2024 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”. Etap postępowania: NABÓR OFERT
Obszar konkursu: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

OPIS KONKURSU


NABÓR OFERT

SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl, dostępny na stronie www.konkursyngo.mazovia.pl.

Generator ofert konkursowych uniemożliwia edycję lub wycofanie oferty po jej złożeniu. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w generatorze (przed upływem terminu składania ofert), należy dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego województwa Mazowieckigo w Warszawie oświadczenie o wycofaniu oferty. Najważniejsze terminy Składanie ofert: od 15 stycznia do 5 lutego 2024 r.
Wyniki oceny formalnej: od 21 do 23 lutego 2024 r.
Rozstrzygnięcie konkursu: do 16 kwietnia 2024 r.
Zadania mogą być realizowane w terminie: od 16 kwietnia 2024 r. do 15 grudnia 2024 r.Oferent może złożyć nie więcej niż 2 oferty w konkursie, o ile każda dotyczy innego zadania będącego jego przedmiotem.
Oferent biorący udział w konkursie jest zobowiązany do zapoznania się z dokumentem „Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok”, opublikowanym na stronie internetowej www.dialog.mazovia.pl – zakładka „Konkursy Ofert” – „Zasady przyznawania dotacji”.

Plik pobierz klikając TUTAJ.