12 stycznia 2023

Uzyskaj finansowanie na realizację zimowych obozów stacjonarnych dla grup 6-14 latków. Sprawdź odLOTTOwe ferie

W ramach konkursu „odLOTTOwe ferie” Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej wspiera realizację zimowych obozów stacjonarnych dla dzieci i młodzieży w wieku 6-14 lat poprzez udzielanie darowizn pieniężnych w wysokości do 25 000 zł na pokrycie kosztów realizacji zajęć podczas ferii zimowych.

W ramach konkursu „odLOTTOwe ferie” Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej wspiera realizację zimowych obozów stacjonarnych dla dzieci i młodzieży w wieku 6-14 lat poprzez udzielanie darowizn pieniężnych w wysokości do 25 000 zł na pokrycie kosztów realizacji zajęć podczas ferii zimowych.

W konkursie mogą wziąć udział:

 • organizacje pozarządowe (w tym fundacje i stowarzyszenia) oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne, które prowadzą działalność pożytku publicznego w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2022.1327 t.j. z dnia 2022.06.24), które w swoich celach statutowych mają działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
 • jednostki sektora finansów publicznych określone w art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2021.305 t.j. z dnia 2021.02.18) prowadzące działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży (np. jednostki samorządu terytorialnego, szkoły, jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, państwowe i samorządowe instytucje kultury), 
 • podmioty prawa handlowego prowadzące niepubliczne szkoły podstawowe.

Do udziału w programie nie są uprawnione osoby fizyczne, instytucje nastawione na zysk oraz partie polityczne i fundacje założone przez partie polityczne.

Organizacja obozu – warunki:

 1. Organizacja obozu musi mieć charakter niekomercyjny (Organizator nie może osiągnąć dochodu).
 2. Obóz może być realizowany wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w terminach zgodnych z terminami ferii zimowych ogłoszonych przez MEiN na 2023 rok w każdym województwie, tj.:
  – 16 – 29 stycznia 2023 r., województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie,
  – 23 stycznia – 5 lutego 2023 r., województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie,
  – 30 stycznia – 12 lutego 2023 r., województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie,
  – 13 – 26 lutego 2023 r., województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie.

UWAGA – wniosek należy złożyć najpóźniej na 2 dni przed rozpoczęciem obozu.

3. Każdy obóz powinien:
a, trwać od 5 (pięć) do 10 (dziesięć) dni, a przerwa weekendowa (sobota-niedziela) może, ale nie musi być zaliczana do czasu trwania obozu;
b. dzienny czas zajęć nie może być krótszy niż 4 (cztery) godziny zegarowe;
c. mieć charakter stacjonarny;
d. zapewniać zajęcia sportowe, kulturalne, edukacyjne i rekreacyjne;
e. plan zajęć musi obejmować cały czas pobytu uczestników na obozie, nie uwzględnia się tzw. „czasu wolnego”;
f. każdego dnia obozu Organizator jest zobowiązany do zapewnienia uczestnikom przynajmniej jednego ciepłego posiłku.

Kadra prowadząca zajęcia na obozie musi składać się wyłącznie z osób posiadających uprawnienia zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

Udział środków własnych Organizatora lub środków pochodzących z innych źródeł finansowania wynosi co najmniej 5% (pięć procent) łącznych kosztów obozu.

Do kosztów ze środków własnych Organizator może zaliczyć opłaty za prąd oraz ogrzewanie, o ile zajęcia odbywają się w stałej siedzibie Organizatora.

Stawka Dofinansowania do obozu przypadająca na jednego uczestnika nie może przekroczyć kwoty 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) brutto za dzień, jednak nie więcej niż 500 zł (słownie: pięćset złotych) brutto za cały okres obozu, z przeznaczeniem wyłącznie na: wyżywienie, wynajem obiektów sportowych, wynagrodzenie kadry, bilety na atrakcje, materiały niezbędne do prowadzenia zajęć (w tym drobny sprzęt sportowy, gry planszowe, materiały plastyczne), materiały promocyjne, nagrody w konkursach, transport w ramach dojazdu do obiektów/miejsc niebędących stałym miejscem odbywania się zajęć, ubezpieczenie NNW uczestników i kadry oraz ubezpieczenie OC kadry.

Dofinansowanie może dotyczyć nie więcej niż 50 (pięćdziesiąt) uczestników obozu (w trakcie obozu nie może następować wymiana uczestników).

Liczba uczestników obozu oraz zasady jego realizacji muszą być zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Okres dofinansowania może obejmować od 5 do 10 dni obozu.

Warunkiem udziału w Konkursie ”odLOTTOwe ferie 2022”, jest złożenie przez Organizatora poprzez system informatyczny, do którego odnośnik znajduje się na stronie www.fundacjalotto.pl/odlotowe-ferie/otwiera się w nowej karcie

Pokaż stronę programu